Home

Wegenwet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Wegenwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is voorschriften vast te stellen omtrent openbare wegen, hetgeen ingevolge artikel 190 der Grondwet bij de wet zal moeten geschieden;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemeene bepalingen

Artikel 1

1.

Deze wet is uitsluitend van toepassing op openbare wegen.

2.

Onder wegen worden in deze wet mede verstaan:

  1. voetpaden, rijwielpaden, jaagpaden, dreven, molenwegen, kerkwegen en andere verkeersbanen voor beperkt gebruik;

  2. bruggen.

Artikel 2

Onder waterschappen worden in deze wet begrepen veenschappen en veenpolders.

Artikel 3

Hoofdstuk II. De openbaarheid

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 11

Artikel 11a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 12

Hoofdstuk III. Bepalingen in het bijzonder betreffende burgerlijke rechten ten aanzien van wegen

Artikel 13

Artikel 14

Hoofdstuk IV. Het onderhoud

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18a

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20a

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Hoofdstuk V. De leggers der wegen

§ 1. De inhoud van den legger

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

§ 2. Het opmaken en vaststellen van den legger

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 37 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 38

§ 3. Het wijzigen van den legger

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

§ 4. Het beroep op den rechter

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

§ 5. De kracht van den legger

Artikel 49

Artikel 50

Hoofdstuk VI. Onteigening van wegen, bruggen, bermen, bermslooten en onteigening voor aanleg en verbetering van wegen en bruggen

Artikel 51

Hoofdstuk VII. Tolheffing

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59