Home

Wet op de weerkorpsen

Geldig vanaf 1 april 1999
Geldig vanaf 1 april 1999

Wet op de weerkorpsen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-1999]

Aanhef

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is enkele voorzieningen te treffen omtrent weerkorpsen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. De weerkorpsen

Artikel 1

1.

Het is verboden weerkorpsen tot stand te brengen, daarvan deel uit te maken of deze te steunen.

2.

Weerkorps is iedere organisatie van particulieren, welke gericht is op of voorbereidt tot het in onderling verband verrichten van of deelnemen aan hetgeen tot de taak behoort van weermacht of politie in de handhaving van de uit- en inwendige veiligheid en van de openbare orde en rust.

3.

Het verbod van het eerste lid geldt niet voor organisaties, toegelaten bij of krachtens algemeenen maatregel van bestuur. Aan eene toelating kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 2

1.

Hij die in strijd handelt met artikel 1, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2.

Het feit wordt beschouwd als eene overtreding.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk 2

Artikel 6 [Vervallen per 01-04-1999]

Artikel 7 [Vervallen per 01-04-1999]

Artikel 8 [Vervallen per 01-04-1999]

Artikel 9 [Vervallen per 01-04-1999]

Artikel 10 [Vervallen per 01-04-1999]

Hoofdstuk 3

Artikel 11 [Vervallen per 01-04-1999]

Artikel 12 [Vervallen per 01-04-1999]

Artikel 13 [Vervallen per 01-04-1999]