Home

Bodemproductiewet 1939

Geldig vanaf 1 januari 2019
Geldig vanaf 1 januari 2019

Bodemproductiewet 1939

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019]

Aanhef

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regelen te stellen met betrekking tot de bodemproductie in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Deze wet verstaat onder:

  1. "Onze Minister": Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  2. "bodemproductie": elke handeling, welke een onderdeel uitmaakt of kan uitmaken van den akkerbouw, den weidebouw, den tuinbouw, de ooftteelt, de veeteelt, de pluimveeteelt, de houtteelt en den boschbouw.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

[Treedt in werking op nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3 [Nog niet in werking]

[Dit artikel is nog niet in werking getreden; ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken kan bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, dit artikel in werking treden.]

Bij of krachtens algemeenen maatregel van bestuur kunnen algemeene en bijzondere voorschriften worden gegeven met betrekking tot de bodemproductie en de bestemming van den bodem.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 7 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 10 [Nog niet in werking]

Artikel 10a [Nog niet in werking]

Artikel 11 [Vervallen per 01-05-1951]

Artikel 12 [Vervallen per 01-05-1951]

Artikel 13 [Vervallen per 01-05-1951]

Artikel 14 [Vervallen per 01-05-1951]

Artikel 15 [Vervallen per 01-05-1951]

Artikel 16

Artikel 17