Home

Landbouwwet

Geldig vanaf 1 januari 2019
Geldig vanaf 1 januari 2019

Landbouwwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regelen vast te stellen om de voortbrenging, de afzet en een redelijke prijsvorming van voortbrengselen van de landbouw en de visserij te bevorderen en in verband daarmede ten behoeve van de afnemers van produkten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen

Artikel 1

1.

Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

landbouw: akkerbouw, weidebouw, veehouderij, pluimveehouderij, tuinbouw - daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen - teelt van griendhout en elke andere vorm van bodemcultuur hier te lande met uitzondering van bosbouw;

produkten:

  1. alle voortbrengselen, welke, al dan niet na be- of verwerking, kunnen dienen als voedsel voor mens of dier, alsmede de bij be- of verwerking van die voortbrengselen verkregen derivaten en afvallen;

  2. de niet reeds onder a begrepen voortbrengselen van de landbouw.

2.

Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt mede verstaan onder:

handelaren: tussenpersonen;

visserij: de mosselteelt, de oesterteelt en de viskwekerij.

Hoofdstuk II. Het Landbouw-Egalisatiefonds

Artikel 2 [Vervallen per 08-03-2000]

Artikel 3 [Vervallen per 08-03-2000]

Artikel 4 [Vervallen per 08-03-2000]

Artikel 5 [Vervallen per 08-03-2000]

Artikel 6 [Vervallen per 08-03-2000]

Artikel 7 [Vervallen per 16-07-1979]

Artikel 8 [Vervallen per 16-07-1979]

Artikel 9 [Vervallen per 16-07-1979]

Artikel 10 [Vervallen per 08-03-2000]

Artikel 11 [Vervallen per 08-03-2000]

Artikel 12 [Vervallen per 08-03-2000]

Hoofdstuk III. Regelen ten aanzien van de binnenlandse markt

§ 1. Algemene regelen

Artikel 13

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22a

Artikel 22b

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 2. Algemene wet bestuursrecht

Artikel 23a

§ 3. De landbouwtelling

Artikel 24

Artikel 25

§ 4. Bijzondere regelen

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Hoofdstuk IV. Het in- en verkoopbureau

Artikel 31 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 32 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 33 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 34 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 35 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-1963]

Artikel 37 [Vervallen per 16-07-1979]

Artikel 38 [Vervallen per 16-07-1979]

Artikel 39 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 40 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 41 [Vervallen per 01-07-2010]

Hoofdstuk V. De in- en uitvoer

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-1963]

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-1963]

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-1963]

Artikel 45 [Vervallen per 01-01-1963]

Hoofdstuk VI. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk VII. Overige bepalingen

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 48a

Artikel 49

Artikel 49a [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55 [Vervallen per 08-03-2000]

Artikel 56