Home

Noodwet voedselvoorziening

Geldig vanaf 1 januari 2015
Geldig vanaf 1 januari 2015

Noodwet voedselvoorziening

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2015]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regelen te stellen, ten einde in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden de voedselvoorziening te verzekeren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen

Artikel 1

1.

Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Landbouw en Visserij;

landbouw: akkerbouw, weidebouw, veehouderij, pluimveehouderij, bijenhouderij, tuinbouw - daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen -, teelt van griendhout en elke andere vorm van bodemcultuur met uitzondering van bosbouw;

produkten:

  1. alle voortbrengselen, welke, al dan niet na bewerking of verwerking, kunnen dienen als voedsel voor mens of dier, alsmede de bij bewerking of verwerking van die voortbrengselen verkregen derivaten en afvallen;

  2. de niet reeds onder a begrepen, al dan niet bewerkte of verwerkte voortbrengselen van de landbouw en de visserij, alsmede de bij bewerking of verwerking van die voortbrengselen verkregen derivaten en afvallen.

2.

Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt mede verstaan onder:

handelaren: tussenpersonen;

visserij: mosselteelt, oesterteelt en viskwekerij.

Hoofdstuk II. Organen

Artikel 2

Artikel 3

Hoofdstuk III. Buitengewone bevoegdheden

Artikel 4

Artikel 5 [Vervallen per 01-05-1997]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]

Artikel 11 [Nog niet in werking]

Artikel 12 [Nog niet in werking]

Artikel 13

Artikel 14

Hoofdstuk IV. Decentralisatie

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 17

Artikel 18

Hoofdstuk V. Beroep

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 21

Hoofdstuk VI. Overige bepalingen

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28 [Vervallen per 08-03-2000]

Artikel 29

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35