Home

Wet tot uitvoering van de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap

Geldig vanaf 1 januari 2013
Geldig vanaf 1 januari 2013

Wet tot uitvoering van de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2013]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het nodig is enige regelen te stellen nopens de uitvoering van de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Definities

Artikel 1

In deze Wet wordt verstaan onder:

  1. Verordening: de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 16 augustus 1960);

  2. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

Algemene bepalingen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Raadpleging rechterlijke instantie

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Strafbepalingen

Artikel 8

Slotbepalingen

Artikel 9