Home

Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen

Geldig vanaf 10 oktober 2010
Geldig vanaf 10 oktober 2010

Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-10-2010]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede gelet op artikel 38, vierde lid, van het Statuut voor het Koninkrijk, wenselijk is de in de wet van 26 april 1940 (Stb. 200) vervatte regelen in zake zetelverplaatsing van rechtspersonen te vervangen door een herziene regeling bij rijkswet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Algemene bepaling

Algemene bepaling

1.

Onder «vennootschap» wordt in deze Rijkswet verstaan de naamloze vennootschap alsmede, voor wat Nederland betreft, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en, voor wat Nederland, Curaçao en Sint Maarten betreft, de besloten vennootschap.

2.

De overbrenging van de plaats van vestiging van een naar Nederlands, Arubaans, Curaçaos of Sint Maartens recht bestaande vennootschap naar een ander land van het Koninkrijk der Nederlanden brengt mee dat zij de staat verkrijgt van een naar het recht van dat land bestaande vennootschap, in het geval van overbrenging naar Nederland, Curaçao of Sint Maarten van het in de gewijzigde akte van oprichting bepaalde type.

Afdeling 1. Overplaatsing van vennootschappen naar een ander deel van het Koninkrijk

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Afdeling 2. Terugplaatsing van vennootschappen uit een ander deel van het Koninkrijk

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Afdeling 3. Overplaatsing van vennootschappen binnen een deel van het Koninkrijk

Artikel 12

Artikel 13

Afdeling 4. Terugplaatsing van vennootschappen binnen een deel van het Koninkrijk

Artikel 14

Afdeling 5. Overplaatsing van andere rechtspersonen

Artikel 15

Artikel 16

Afdeling 6. Terugplaatsing van andere rechtspersonen

Artikel 17

Afdeling 7. Algemene bepalingen

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Afdeling 8. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31