Home

Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen

Geldig vanaf 10 oktober 2010
Geldig vanaf 10 oktober 2010

Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-10-2010]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede gelet op artikel 38, vierde lid, van het Statuut voor het Koninkrijk, wenselijk is bij rijkswet te voorzien in bijzondere maatregelen, vereist door de belangen van het Koninkrijk, aangaande de plaats van vestiging van rechtspersonen en instellingen, naast de Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Onder rechtspersoon wordt in het bij of krachtens deze rijkswet bepaalde begrepen iedere maat- of vennootschap, vereniging of stichting, fonds of privaatrechtelijke instelling in de ruimste zin, ook indien daaraan in andere wettelijke bepalingen de rechtspersoonlijkheid niet mocht zijn toegekend of uitdrukkelijk mocht zijn onthouden.

Artikel 2

1.

Indien in geval van oorlog, onmiddellijk oorlogsgevaar, revolutie of daarmee vergelijkbare buitengewone omstandigheden naar Ons oordeel de belangen van het Koninkrijk dit vereisen, kunnen Wij Onze Ministers van Justitie en van Financiën machtigen om bij gezamenlijke beschikking de plaats van vestiging van een of meer in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten gevestigde rechtspersonen over te brengen naar een andere, in de beschikking aan te geven, plaats binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

2.

Onze voornoemde Ministers kunnen in hun beschikking ook andere bepalingen van de akte van oprichting of van de statuten en reglementen van de rechtspersoon wijzigen, indien dit naar hun oordeel noodzakelijk is in verband met de overbrenging van de plaats van vestiging. Een wijziging als bedoeld in de vorige zin kan ook een omzetting inhouden van een naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een besloten vennootschap in een van de andere genoemde typen van vennootschappen.

3.

Is de rechtspersoon in Aruba, Curaçao of Sint Maarten gevestigd of bestaat het voornemen tot overbrenging daarheen, dan geschiedt de overbrenging slechts in overeenstemming met het gevoelen van Onze Ministers van Justitie en van Financiën van Aruba, Curaçao of Sint Maarten, tenzij de omstandigheden naar Ons oordeel niet toelaten hen van tevoren te raadplegen.

Artikel 3

In afwijking van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht, treden de overbrenging en de wijziging, bedoeld in artikel 2, in werking met ingang van de dag waarop de beschikking tot stand is gekomen, tenzij de beschikking anders bepaalt.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12