Home

Wet op de loonvorming

Geldig vanaf 1 juli 2021
Geldig vanaf 1 juli 2021

Wet op de loonvorming

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de voorschriften van de derde titel van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (Stb. 1963, 271) door andere regelen met betrekking tot de totstandkoming van lonen en andere arbeidsvoorwaarden te vervangen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

 1. a.

  Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 2. b.

  werknemer:

  1. 1°.

   degene die in dienst van een ander arbeid verricht;

  2. 2°.

   degene die in de zelfstandige uitoefening van een bedrijf of beroep persoonlijk arbeid voor een ander verricht - tenzij hij zodanige arbeid in de regel voor meer dan twee anderen verricht of zich daarbij door meer dan twee personen, niet zijnde zijn echtgenoot of geregistreerde partner of een bij hem inwonend bloed- of aanverwant of pleegkind, laat bijstaan, dan wel deze arbeid voor hem slechts een bijkomstige werkzaamheid is;

 3. Abusievelijk

  [Red: wordt door Stb. 1997/660 onderdeel c i.p.v. onderdeel b gewijzigd.] c. werkgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens dienst dan wel voor wie de onder b, onderscheidenlijk sub 1° en sub 2°, bedoelde werknemer arbeid verricht;

 4. d.

  arbeidsverhouding: de rechtsbetrekking tussen een werknemer en diens werkgever;

 5. e.

  loon: arbeidsvoorwaarde, regelende de vergoeding van de werkgever aan de werknemer ter zake van diens arbeid.

Artikel 2

1.

Deze wet is niet van toepassing op de arbeidsverhouding van:

 1. personen op wie artikel 3 van de Ambtenarenwet 2017 van toepassing is;

 2. personen die een geestelijk ambt bekleden.

2.

Deze wet is voorts niet van toepassing op arbeidsverhoudingen, behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur daartoe aangewezen categorie.

3.

In afwijking van het eerste lid is deze wet van toepassing op de dienstbetrekking, bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 3 [Vervallen per 29-06-1976]

§ 2. Aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten

Artikel 4

§ 3. Voorzieningen ter regeling van arbeidsvoorwaarden

Artikel 5

Artikel 6

§ 4. Onverbindendverklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten

Artikel 7 [Vervallen per 29-06-1976]

Artikel 8 [Vervallen per 29-06-1976]

Artikel 9 [Vervallen per 29-06-1976]

§ 5. Andere maatregelen in het algemeen sociaal-economisch belang

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 13 [Vervallen per 15-08-1987]

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26 [Vervallen per 29-06-1976]

Artikel 27 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 28