Home

Wet giraal effectenverkeer

Geldig vanaf 1 januari 2023
Geldig vanaf 1 januari 2023

Wet giraal effectenverkeer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

Aanhef

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is wettelijke bepalingen vast te stellen betreffende het giraal effectenverkeer;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • aangesloten instelling: rechtspersoon die als zodanig door een centraal instituut is toegelaten;

  • centraal instituut: een centrale effectenbewaarinstelling als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PbEU 2014, L 257);

  • effect: financieel instrument als bedoeld in onderdeel a, b of c van de definitie van financieel instrument in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en een ander financieel instrument waarvan een centraal instituut heeft bepaald dat het tot een girodepot kan behoren;

  • intermediair: aangesloten instelling, beleggingsonderneming of bank in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waaraan het op grond van die wet is toegestaan beleggingsdiensten te verlenen respectievelijk het bedrijf van bank uit te oefenen;

  • Onze Minister: Onze Minister van Financiën;

  • verzamelbewijs: document waarin effecten aan toonder van één soort zijn belichaamd die tot een verzameldepot of een girodepot behoren.

Artikel 2 [Vervallen per 10-07-2019]

Deze tekst is vervallen

Artikel 3 [Vervallen per 10-07-2019]

Artikel 4 [Vervallen per 10-07-2019]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 8b

Hoofdstuk 2. Verzameldepot

Titel 1. Algemeen

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Titel 2. Vervreemding en bezwaring

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Titel 3. Uitlevering en verdeling

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Titel 4. Faillissement

Artikel 33

Hoofdstuk 3. Girodepot

Titel 1. Algemeen

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Titel 2. Vervreemding en bezwaring

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Titel 3. Uitlevering en verdeling

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Hoofdstuk 3a. Identificatie van aandeelhouders, doorgifte van informatie en facilitering van de uitoefening van aandeelhoudersrechten

Artikel 49a

Artikel 49b

Artikel 49c

Artikel 49d

Artikel 49da

Artikel 49db

Artikel 49dc

Artikel 49e

Hoofdstuk 3b. Derivatenvermogen

Artikel 49f

Artikel 49g

Artikel 49h

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 50a [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 50b

Artikel 50c

Artikel 50d

Artikel 51