Home

Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma

Geldig vanaf 1 juli 2021
Geldig vanaf 1 juli 2021

Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021]

Aanhef

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen ten einde te kunnen voldoen aan de verplichtingen, welke voor Nederland voortvloeien uit de op 18 november 1974 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst inzake een Internationaal Energieprogramma (Trb. 1975, 47), en enige verdere voorzieningen te treffen met name inzake het verwerven van gegevens betreffende de oliemarkt;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Overeenkomst: de op 18 november 1974 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst inzake een Internationaal Energieprogramma (Trb. 1975, 47);

aardolieprodukten: de produkten bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Overeenkomst;

invoeren: het brengen in het vrije verkeer;

uitvoeren: het brengen buiten het vrije verkeer;

Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat.

§ 2. Distributie

Artikel 2

§ 3. Toebedeling van aardolieprodukten

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 4. Informatieplicht

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

§ 5. Ambtelijke bevoegdheden

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 14 [Vervallen per 14-04-1986]

Artikel 15 [Vervallen per 23-11-1990]

Artikel 16

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-1998]

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25