Home

Leegstandwet

Geldig vanaf 1 juli 2024
Geldig vanaf 1 juli 2024

Leegstandwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen vast te stellen ter bestrijding van ongerechtvaardigde leegstand van woningen en andere gebouwen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze wet met uitzondering van de artikelen 4, 8, 9 en 19 wordt verstaan onder:

  1. woning: een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan, die een zelfstandige woongelegenheid vormt;

  2. gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, van de Woningwet;

  3. eigenaar: degene, die bevoegd is tot het in gebruik geven van een woning of een gebouw;

  4. leegstaan: het niet of niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht in gebruik zijn alsmede een gebruik dat de kennelijke strekking heeft afbreuk te doen aan de werking van deze wet;

  5. Onze Minister: Onze Minister, belast met de zorg voor de volkshuisvesting;

  6. leegstandverordening: leegstandverordening als bedoeld in artikel 2.

Hoofdstuk II. Leegstandverordening

Artikel 2

Hoofdstuk III. Leegstandmelding

Artikel 3

Artikel 4

Hoofdstuk IV. Voordracht gebruiker

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 12 [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 13 [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 14 [Vervallen per 01-07-1993]

Hoofdstuk V. Bepalingen omtrent huur en verhuur van leegstaande woningen en gebouwen

Artikel 15

Artikel 16

Hoofdstuk VI. Handhaving

Artikel 17

Artikel 18

Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 19

Artikel 20 [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 21