Home

Wet vervoer over zee

Geldig vanaf 1 mei 2016
Geldig vanaf 1 mei 2016

Wet vervoer over zee

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2016]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om, ter uitvoering van de verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 mei 1979, nummer 954/79 en van het op 6 april 1974 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences en met het oog op ontwikkelingen, waaronder de toename van de overheidsbemoeienis elders, op de internationale zeevervoermarkt, over te gaan tot het scheppen van wettelijke regelen voor de zeevervoermarkt;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Definities

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

schip: een schip in de zin van artikel 1, eerste lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;

lijnvervoer: het vervoer tegen vaste vervoertarieven door scheepvaartondernemingen, die een geregelde dienst onderhouden tussen twee of meer havens.

Hoofdstuk II. Bepalingen inzake lijnvervoer

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8 [Vervallen per 24-02-2012]

Hoofdstuk III. Prijsmaatregelen

Artikel 9

Hoofdstuk IV. Ladingverdeling

Artikel 10

Artikel 11 [Vervallen per 26-07-1995]

Hoofdstuk V. Vergunningen

Artikel 12

Artikel 13 [Vervallen per 26-07-1995]

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Hoofdstuk Va. Compenserende rechten

Artikel 19a

Artikel 19b

Artikel 19c

Hoofdstuk VI. Regels inzake maatregelen van buitenlandse overheden

Artikel 20

Hoofdstuk VII. Vrijstellingen en ontheffingen

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Hoofdstuk VIII. Commissie vervoer over zee

Artikel 27 [Vervallen per 01-10-1992]

Hoofdstuk IX. Het verstrekken van inlichtingen

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Hoofdstuk X. Bemiddeling

Artikel 32

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk XI. Strafbepalingen

Artikel 36

Hoofdstuk XII. Slotbepalingen

Artikel 37

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 39

Artikel 40 [Vervallen per 14-10-1992]

Artikel 41

Artikel 42