Home

Wet op de lijkbezorging

Geldig vanaf 1 januari 2022
Geldig vanaf 1 januari 2022

Wet op de lijkbezorging

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe wettelijke bepalingen inzake de lijkbezorging vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Lijkbezorging geschiedt door begraving, crematie of op andere bij of krachtens de wet voorziene wijze.

Artikel 2

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. lijk: het lichaam van een overledene of doodgeborene;

  2. doodgeborene: de na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken levenloos ter wereld gekomen menselijke vrucht;

  3. burgerservicenummer: burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

2.

Deze wet is niet van toepassing op een menselijke vrucht die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken

  1. levenloos ter wereld is gekomen dan wel

  2. binnen 24 uur na de geboorte is overleden.

Hoofdstuk II. Algemene voorschriften voor de lijkbezorging

§ 1. Lijkschouwing en identificatie

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10a

§ 2. Verlof tot begraving of crematie

Artikel 11

Artikel 11a

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

§ 3. Termijn

Artikel 16

Artikel 17

§ 4. Voorziening in de lijkbezorging

Artikel 18

Artikel 19

§ 5. Overheidszorg

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22a

Hoofdstuk III. Begraving

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 27a

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 32a

§ 2. Gemeentelijke begraafplaatsen

Artikel 33

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 35

Artikel 36

§ 3. Bijzondere begraafplaatsen

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

§ 4. Sluiting en opheffing van begraafplaatsen

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Hoofdstuk IV. Crematie

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 49

Artikel 50

Afdeling 2. Crematoria

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Afdeling 3. Berging, bestemming en bewaring van as

§ 1. Algemeen

Artikel 58
Artikel 59
Artikel 60
Artikel 61

§ 2. Het bijzetten van de asbus

Artikel 62
Artikel 63
Artikel 64
Artikel 65
Artikel 66

§ 3. Het verstrooien van de as

Artikel 66a
Artikel 66b

Hoofdstuk V. Bijzondere wijzen van lijkbezorging

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Hoofdstuk VII. Strafbepalingen

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

§ 1. Overgangsbepalingen

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 84a

Artikel 84b

Artikel 85

Artikel 86

§ 2. Slotbepalingen

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96