Home

Besluit kredietvergoeding

Geldig van 23 juli 2021 tot 1 juli 2024
Geldig van 23 juli 2021 tot 1 juli 2024

Besluit kredietvergoeding

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 23-07-2021 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 6 mei 1991, nr. 91041078 WJA/W, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën;

Gelet op de artikelen 35, 50, derde lid, en 64 van de Wet op het consumentenkrediet (Stb. 1990, 395);

Gehoord de Adviescommissie consumentenkrediet;

De Raad van State gehoord (advies van 26 september 1991, nr. W10.91.0236);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 oktober 1991, nr. 91088192 WJA/W, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. wet: de Wet op het consumentenkrediet (Stb. 1990, 395);

 2. betalingstermijn: het tijdvak dat ligt tussen:

  1. 1°.

   het tijdstip waarop ter uitvoering van een krediettransactie door de kredietgever een geldsom ter beschikking wordt gesteld onderscheidenlijk met het verschaffen van het genot van een zaak of het verlenen van een dienst een aanvang wordt gemaakt en het tijdstip waarop de kredietnemer de eerste betaling moet hebben gedaan, dan wel

  2. 2°.

   twee opeenvolgende tijdstippen waarop de kredietnemer ter uitvoering van een krediettransactie een betaling moet hebben gedaan;

 3. termijnbedrag: het bedrag van een betaling die de kredietnemer aan het einde van een betalingstermijn moet hebben gedaan;

 4. betalingsregeling: de regeling van de hoogte van de termijnbedragen, alsmede de lengte en, bij niet-doorlopend krediet, het aantal van de betalingstermijnen, welke in het kader van een krediettransactie van toepassing is;

 5. kredietvergoedingspercentage per betalingstermijn: de kredietvergoeding die over een betalingstermijn in rekening wordt gebracht, uitgedrukt in een percentage van het uitstaand saldo aan het begin van die betalingstermijn;

 6. vaste kredietvergoeding: kredietvergoeding ten aanzien waarvan bij het aangaan van de krediettransactie is overeengekomen dat het kredietvergoedingspercentage per betalingstermijn gedurende de looptijd gelijk blijft;

 7. variabele kredietvergoeding: kredietvergoeding ten aanzien waarvan bij het aangaan van de krediettransactie is overeengekomen dat het kredietvergoedingspercentage per betalingstermijn gedurende de looptijd kan worden gewijzigd;

 8. kredietvergoeding bij regelmatige afwikkeling: de in artikel 34, onder a, van de wet bedoelde vorm van kredietvergoeding;

 9. vertragingsvergoeding: de in artikel 34, onder b, van de wet bedoelde vorm van kredietvergoeding.

Artikel 2

Voor de toepassing van dit besluit wordt een bij een krediettransactie in maanden, kwartalen of jaren uitgedrukte betalingstermijn beschouwd als een gedurende de looptijd gelijk blijvende betalingstermijn, indien dit in een tot de krediettransactie behorende overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 3

Hoofdstuk II. Ten hoogste toegelaten kredietvergoeding bij regelmatige afwikkeling

Afdeling 1. Ten hoogste toegelaten effectieve kredietvergoedingspercentages op jaarbasis

Artikel 4

Artikel 5 [Vervallen per 14-04-2000]

Afdeling 2. Berekening van de ten hoogste toegelaten kredietvergoeding bij regelmatige afwikkeling

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Hoofdstuk III. Ten hoogste toegelaten vertragingsvergoeding

Artikel 11

Hoofdstuk IV. [Vervallen per 02-06-2011]

Artikel 12 [Vervallen per 02-06-2011]

Artikel 13 [Vervallen per 02-06-2011]

Artikel 14 [Vervallen per 02-06-2011]

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16a

Artikel 17

Artikel 18