Home

Wijzigingswet Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Geldig vanaf 16 maart 1992
Geldig vanaf 16 maart 1992

Wijzigingswet Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 16-03-1992]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de wet moet worden aangepast aan de twaalfde richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1989 inzake het vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Pb EG L395/40 van 30 december 1989) en aan artikel 11 van de elfde richtlijn van de Raad van 21 december 1989 betreffende de openbaarmakingsplicht voor in een Lid-Staat opgerichte bijkantoren van vennootschappen die onder het recht van een andere staat vallen (Pb EG L395/36 van 30 december 1989);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

Artikel V