Home

Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting

Geldig vanaf 1 januari 2013
Geldig vanaf 1 januari 2013

Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2013]
[Regeling vervalt op nader te bepalen datum]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op een bestendige ontwikkeling van de Nederlandse zeescheepvaart wettelijke bepalingen vast te stellen inzake de nationaliteit van zeeschepen in Nederlandse rompbevrachting die buiten Nederland in een eigenaarsregister van zeeschepen teboekstaan;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

 1. zeeschepen: schepen die blijkens hun constructie uitsluitend of in hoofdzaak voor drijven in zee zijn bestemd, met uitzondering van:

  1. 1°.

   oorlogsschepen,

  2. 2°.

   reddingsschepen, en

  3. 3°.

   zeevissersschepen;

 2. rompbevrachting: de overeenkomst, waarbij de ene partij, de rompvervrachter, zich verbindt een zeeschip zonder bemanning voor een bepaalde tijd ter beschikking te stellen van haar wederpartij, de rompbevrachter, zonder daarover nog enige zeggenschap te houden, en de rompbevrachter het schip exploiteert;

 3. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

 4. buiten Nederland te boek staan: buiten Nederland te boek staan in een register soortgelijk aan de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

 5. notaris: een in Nederland gevestigde notaris.

Hoofdstuk II. Het rompbevrachtingsregister

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 12

Hoofdstuk IV. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21