Home

Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen

Geldig vanaf 14 december 2019
Geldig vanaf 14 december 2019

Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 14-12-2019]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 19 augustus 1993, nr. DGVgz/VVP/L 931301, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikelen 9, 13 en 14 van de Warenwet;

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 9 juni 1993, nummer 14678/(4/6)5;

De Raad van State gehoord (advies van 19 oktober 1993, nr. W13.93.0571);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 29 november 1993 nr. DGVgz/VVP/L 932308, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. bindend EG-besluit: een krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap met betrekking tot eet- en drinkwaren tot stand gekomen verordening, richtlijn of beschikking, die in het belang van de volksgezondheid regels stelt ten aanzien van de invoer, of het na invoer verhandelen daarvan, in de Europese Unie van eet- of drinkwaren die:

  1. 1°.

   afkomstig zijn uit of van oorsprong zijn uit een gebied of een land waar een besmettelijke ziekte heerst, die via die eet- of drinkwaren op de mens kan worden overgebracht; of

  2. 2°.

   een gevaarlijke stof of micro-organisme bevatten, waardoor die eet- of drinkwaren niet geschikt zijn voor menselijke consumptie;

 2. Richtlijn 92/118/EEG : Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van produkten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG (PbEG 1993, L 62).

2.

Dit besluit is niet van toepassing op een bindend EG-besluit voor zover dat, behoudens op ondergeschikte punten, ruimte laat voor het maken van keuzen van beleidsinhoudelijke aard.

Artikel 2

1.

Het is verboden krachtens artikel 4 aangewezen eet- of drinkwaren binnen Nederlands grondgebied te brengen of te verhandelen.

2.

Het is verboden eet- of drinkwaren binnen Nederlands grondgebied te brengen of te verhandelen anders dan met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.

3.

Het is verboden te handelen in strijd met een bepaling uit een bindend EG-besluit, voor zover het een verordening betreft en overtreding van die bepaling door Onze Minister is aangeduid als strafbaar feit.

Artikel 3

Eet- of drinkwaren worden slechts binnen Nederlands grondgebied gebracht of verhandeld indien die waren bij aanwending overeenkomstig redelijkerwijze te verwachten gebruik uit het oogpunt van gezondheid geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6