Home

Algemene wet gelijke behandeling

Geldig vanaf 1 januari 2020
Geldig vanaf 1 januari 2020

Algemene wet gelijke behandeling

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2020]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om, mede in verband met artikel 1 van de Grondwet, ter bevordering van de deelneming op gelijke voet aan het maatschappelijk leven bescherming te bieden tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat, dat het daarom wenselijk is behoudens wettelijke uitzonderingen onderscheid op deze gronden te verbieden en dat het in verband met de handhaving van dit verbod wenselijk is een Commissie gelijke behandeling in te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Gelijke behandeling van personen ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. onderscheid: direct en indirect onderscheid, alsmede de opdracht daartoe;

  2. direct onderscheid: indien een persoon op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld, op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat;

  3. indirect onderscheid: indien een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen met een bepaalde godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat in vergelijking met andere personen bijzonder treft.

2.

Onder onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan onderscheid op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie.

3.

Onder direct onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap.

Artikel 1a

§ 2. Algemene uitzonderingen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

§ 3. Bepalingen op het terrein van de arbeid en het vrije beroep

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6a

§ 4. Overige bepalingen op sociaal-economisch terrein

Artikel 7

Artikel 7a

§ 5. Bescherming en handhaving

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 9

Artikel 10

Hoofdstuk 2. [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 11 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 12 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 13 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 14 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 15 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 16 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 17 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 18 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 19 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 20 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 21 [Vervallen per 01-10-2012]

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 22 [Vervallen per 01-09-1994]

Artikel 23 [Vervallen per 01-09-1994]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 25 [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 30 [Vervallen per 05-05-1995]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 33 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 34

Artikel 35