Home

Warenwetregeling Vrijstelling gekoeld bewaren in kantines en restaurants

Geldig vanaf 17 oktober 2004
Geldig vanaf 17 oktober 2004

Warenwetregeling Vrijstelling gekoeld bewaren in kantines en restaurants

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 17-10-2004]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Warenwet;

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 9 juni 1994 met nummer 14759/(4/6)5;

Besluit:

Artikel 1

Ten aanzien van eet- en drinkwaren die in kantines van instellingen of in restaurants voor directe consumptie door de eindverbruiker voorhanden wordt gehouden, wordt vrijstelling verleend van artikel 15, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, voor zover het de temperatuur betreft waarbij de daar bedoelde eet- of drinkwaren ten hoogste in voorraad mogen worden gehouden, onder de volgende voorschriften:

 1. de desbetreffende waar wordt gedurende een eenmalige periode van ten hoogste twee uur aangeboden voor directe consumptie door de eindgebruiker;

 2. voor zover het een voorverpakte eet- of drinkwaar betreft, wordt de desbetreffende waar voorafgaand aan de onder a bedoelde periode van ten hoogste twee uur van een onuitwisbaar en als zodanig herkenbaar merkteken voorzien;

 3. de exploitant van de desbetreffende gelegenheid neemt ter zake een daartoe opgestelde procesbeschrijving in acht:

  1. 1°.

   waarin ten minste is aangegeven op welke wijze de met het toezicht of de opsporing belaste ambtenaren achteraf kunnen vaststellen dat steeds het van toepassing zijnde voorschrift, bedoeld onder a of b, in acht is genomen; en

  2. 2°.

   die voldoet aan de bijlage; en

 4. de registratielijst, bedoeld in de bijlage, wordt door de onder c bedoelde exploitant gedurende ten minste één jaar bewaard in de onderneming en desgevraagd terstond ter beschikking gesteld van de met het toezicht of de opsporing belaste ambtenaar.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Vrijstelling gekoeld bewaren in kantines en restaurants.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Bijlage