Home

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op grond van maatschappelijke ontwikkelingen noodzakelijk is in het belang van de openbare veiligheid nieuwe regels te geven voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, welke mede kunnen dienen ter uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • binnenwateren: de wateren die in Nederland zijn gelegen binnen een langs de Nederlandse kust gaande, krachtens artikel 1, eerste lid, onderdeel a van de Schepenwet aangewezen lijn;

 • EU-richtlijn vervoerbare drukapparatuur: Richtlijn (EU) nr. 2010/35 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2010 betreffende vervoerbare drukapparatuur en houdende intrekking van Richtlijnen 76/767/EEG, 84/525/EEG, 85/526/EEG, 84/527/EEG, en 1999/36/EG van de Raad (PbEU 2010, L 165);

 • EU-verordening markttoezicht: Verordening (EU) nr. 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019 L169);

 • gevaarlijke stoffen:

  1. ontplofbare stoffen en voorwerpen,

  2. samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen,

  3. brandbare vloeistoffen,

  4. brandbare vaste stoffen,

  5. voor zelfontbranding vatbare stoffen,

  6. stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen,

  7. stoffen die de verbranding bevorderen,

  8. organische peroxiden,

  9. giftige stoffen,

  10. infectueuze stoffen,

  11. bijtende stoffen, of

  12. andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn, indien de stof krachtens artikel 3 is aangewezen;

 • hoofdspoorweg: een krachtens artikel 2 van de Spoorwegwet aangewezen hoofdspoorweg;

 • internationaal vervoer: vervoer waarbij de Nederlandse grens wordt gepasseerd;

 • Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • vervoermiddel: voertuig, vaartuig of wagen als bedoeld in richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.

2.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onder gevaarlijke stoffen mede verstaan: voorwerpen die zodanige stoffen met behoud van de gevaarlijke eigenschappen bevatten.

3.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder weg, binnenwater en hoofdspoorweg mede verstaan: een deel van die weg, dat binnenwater of die hoofdspoorweg.

§ 2. Reikwijdte

Artikel 2

Hoofdstuk II. Algemene bepalingen

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10a

Hoofdstuk III. Het basisnet

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Paragraaf 2. Normen voor het basisnet

Artikel 14

Paragraaf 3. Beheersing van het risico

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Hoofdstuk IIIa. Routering

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30 [Vervallen per 01-04-2015]

Artikel 31 [Vervallen per 01-04-2015]

Artikel 32 [Vervallen per 01-04-2015]

Artikel 33 [Vervallen per 01-04-2015]

Hoofdstuk IV. Handhaving

§ 1. Toezicht

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-1998]

§ 2. Opsporing

Artikel 44

Artikel 44a

Artikel 44b

Artikel 44c

Artikel 45

Artikel 45a

Hoofdstuk V. Overige bepalingen

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57 [Vervallen per 01-03-2002]

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60 [Nog niet in werking]

Artikel 61

Artikel 62