Home

Wet toezicht effectenverkeer 1995

Geldig vanaf 1 oktober 2022
Geldig vanaf 1 oktober 2022

Wet toezicht effectenverkeer 1995

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2022]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2007]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet toezicht effectenverkeer te wijzigen ter uitvoering van richtlijn nr. 93/6/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 maart 1993 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (PbEG L 141) alsmede van richtlijn nr. 93/22/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten (PbEG L 141), en dat het wenselijk is in verband hiermee alsmede in verband met enige noodzakelijke andere aanpassingen van die wet, de Wet toezicht effectenverkeer opnieuw vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders is bepaald - verstaan onder:

 1. effecten:

  1. 1°.

   aandeelbewijzen, schuldbrieven, winst- en oprichtersbewijzen, optiebewijzen, warrants, en soortgelijke waardepapieren;

  2. 2°.

   rechten van deelgenootschap, opties, rechten op overdracht op termijn van goederen, inschrijvingen in aandelen- en schuldregisters, en soortgelijke, al dan niet voorwaardelijke, rechten;

  3. 3°.

   certificaten van waarden als hiervoor bedoeld;

  4. 4°.

   recepissen van waarden als hiervoor bedoeld;

 2. [vervallen;]

 3. [vervallen;]

 4. [vervallen;]

 5. effectenbeurs: een markt die aan regels is onderworpen en die bestemd is voor het bijeenbrengen van vraag en aanbod van effecten;

 6. [vervallen;]

 7. [vervallen;]

 8. [vervallen;]

 9. [vervallen;]

 10. [vervallen;]

 11. [vervallen;]

 12. [vervallen;]

 13. [vervallen;]

 14. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;

 15. openbaar bod: een door middel van een openbare mededeling gedaan aanbod als bedoeld in artikel 217, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek buiten een besloten kring, op effecten, dan wel een uitnodiging tot het doen van een aanbod, buiten een besloten kring, op effecten, waarbij de bieder het oogmerk heeft deze effecten te verwerven;

 16. bieder: een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap, dan wel enig naar buitenlands recht daarmee vergelijkbaar lichaam of samenwerkingsverband, door wie of namens wie al dan niet tezamen met een of meer andere natuurlijke personen, rechtspersonen, vennootschappen of daarmee vergelijkbare lichamen of samenwerkingsverbanden een openbaar bod wordt voorbereid of uitgebracht, dan wel is uitgebracht;

 17. [vervallen.]

Artikel 2

Geen effecten in de zin van deze wet zijn:

 1. waarden die uitsluitend het karakter van betaalmiddel dragen;

 2. appartementsrechten.

Artikel 2a [Vervallen per 20-01-2006]

Hoofdstuk II. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 3a [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 3b [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 5a [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2007]

Hoofdstuk II A. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 6a [Vervallen per 28-10-2007]

Artikel 6b [Vervallen per 28-10-2007]

Artikel 6c [Vervallen per 28-10-2007]

Hoofdstuk III. [Vervallen per 01-01-2007]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 9 [Vervallen per 01-02-1999]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2007]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 11a [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 15a [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 15b [Vervallen per 01-01-2007]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2007]

Hoofdstuk III A. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 18a [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 18b [Vervallen per 01-01-2007]

Hoofdstuk IV. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2007]

Hoofdstuk V. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 20a [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2007]

Hoofdstuk VI. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 26A [Vervallen per 01-01-2007]

Hoofdstuk VII. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 28

Artikel 28a [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 28b [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 28c [Vervallen per 01-01-2007]

Hoofdstuk VIII. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 29

Artikel 29a [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 31

Artikel 32 [Vervallen per 01-12-2003]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 33a [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 33b [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 33c [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2007]

Hoofdstuk IX. Overdracht van toezicht

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk X. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 44

Hoofdstuk XI. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 45 [Vervallen per 01-01-2007]

Hoofdstuk XII. [Vervallen per 01-01-2007]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 45a [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 45b [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 45c [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 45d [Vervallen per 01-01-2007]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 46a [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 46b [Vervallen per 01-01-2007]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 47a [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 47b [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 47c [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 47d [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 47e [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 47f [Vervallen per 01-01-2007]

§ 4. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2007]

Hoofdstuk XIIA. Onderzoek door onze minister

Artikel 48a

Hoofdstuk XII B. Dwangsom en bestuurlijke boete

Artikel 48b

Artikel 48c

Artikel 48d

Artikel 48e

Artikel 48f

Artikel 48g

Artikel 48h

Artikel 48i

Artikel 48j

Artikel 48k

Artikel 48l

Artikel 48m

Hoofdstuk XIIC. Openbaarmaking van overtredingen

Artikel 48n

Artikel 48o

Artikel 48p

Artikel 48q

Artikel 48r

Artikel 48s

Artikel 48t

Artikel 48u

Artikel 48v

Hoofdstuk XIII. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 54 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 55 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2007]

Hoofdstuk XIV. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 60 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 67

Bijlage bedoeld in artikel 48d, eerste lid , van de Wet toezicht effectenverkeer 1995