Home

Coördinatiewet uitzonderingstoestanden

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Coördinatiewet uitzonderingstoestanden

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is ingevolge artikel 103 van de Grondwet bij de wet regels te stellen met betrekking tot uitzonderingstoestanden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Afkondiging, opheffing en einde van een uitzonderingstoestand

Artikel 1

1.

Ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken, kan ter handhaving van de uitwendige of inwendige veiligheid, bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, de beperkte noodtoestand of de algemene noodtoestand worden afgekondigd.

2.

Het begin van de beperkte noodtoestand en van de algemene noodtoestand wordt niet op een vroeger tijdstip gesteld dan dat waarop het koninklijk besluit, bedoeld in het eerste lid, op de daarin te bepalen wijze is bekendgemaakt.

3.

Het koninklijk besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval geplaatst in het Staatsblad.

Artikel 2

Het koninklijk besluit waarbij hetzij de beperkte noodtoestand hetzij de algemene noodtoestand wordt afgekondigd, wordt terstond medegedeeld aan de Staten-Generaal.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

§ 2. Inwerkingstelling en buitenwerkingstelling van noodwetgeving gedurende een uitzonderingstoestand

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 2a. Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 9a

Artikel 9b

Artikel 9c

Artikel 9d

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Lijst A. bedoeld in artikel 7, eerste lid , van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden

Lijst B. bedoeld in artikel 8, eerste lid , van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden