Home

Besluit op de huurtoeslag

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Besluit op de huurtoeslag

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 maart 1997, nr. MJZ 97092973, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 4, derde lid, 11, tweede lid, 28, derde lid, en 46 van de Huursubsidiewet, alsmede op artikel 34, derde lid, van de Huisvestingswet, 70, vijfde en zesde lid, van de Woningwet, 34, vierde lid, van de Wet op de rechtsbijstand, 9, zevende lid, van de Wet rechtsbijstand aan on- en minvermogenden, 7a, tweede lid, van de Algemene Bijstandswet en 102 van de Organisatiewet sociale voorzieningen 1997;

De Raad van State gehoord (advies van 4 juni 1997, nr. W08.97.0165);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 juni 1997, nr. MJZ 97109564, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op de huurtoeslag.

Hoofdstuk 2. Bijzondere gevallen

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 2b

Artikel 2c

Hoofdstuk 3. Onzelfstandige woonruimte

Artikel 3

Hoofdstuk 4. Verklaring van de voorzitter van de huurcommissie

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 5 [Vervallen per 26-03-2004]

Artikel 6

Hoofdstuk 5. Kwaliteitskorting

Artikel 7

HOOFDSTUK 6. WIJZIGING VAN ANDERE BESLUITEN

§ 1. Ministerie van Justitie

Artikel 8

Artikel 9

§ 2. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 10

Artikel 11

§ 3. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel 12

Artikel 13

HOOFDSTUK 7. SLOTBEPALINGEN

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16