Home

Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 september 1997, nr. GZB/VVB/975144, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 8, onder b, en artikel 12 van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 18 november 1997, no. W13.97.0626);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 1998 met nummer GZB/VVB/98814, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. druiven: vruchten van Vitis Vinifera L;

  2. verordening (EU) 2019/787: Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (PbEU 2019 L 130);

  3. ethylalcohol uit landbouwproducten: een vloeistof met de in artikel 5 van verordening (EU) 2019/787 genoemde vereisten;

  4. verordening (EEG) 2658/87: verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PbEG 1987, L 256);

  5. gedistilleerde drank: drank als bedoeld in artikel 2 van verordening (EU) 2019/787;

  6. moutwijn: granen eau-de-vie of granendistillaat zoals omschreven in verordening (EG) 110/2008, bereid door distillatie met een alcoholpercentage van ten minste 46% vol en ten hoogste 48% vol;

  7. verordening (EG) 1334/2008: verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG (PbEU 2008, L 354);

  8. zwak gedistilleerde drank: alcoholhoudend product met minder dan 15% vol, met uitzondering van eierlikeur en advocaat, behorend tot GN-code 2208 van verordening (EEG) 2658/87, waarvoor in geval van gebruik of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd is.

Artikel 2

Het is verboden met gebruikmaking van de bij dit besluit aangegeven aanduidingen andere waren te verhandelen dan die waaraan die aanduidingen bij dit besluit zijn voorbehouden.

Artikel 3

1.

De aanduiding azijn mag uitsluitend worden gebezigd voor een vloeibare waar die azijnzuur als kenmerkend bestanddeel bevat, met dien verstande dat het gehalte aan azijnzuur van de waar ten minste 4 gram per 100 ml bedraagt.

2.

De aanduiding natuurazijn mag uitsluitend worden gebezigd voor een vloeibare waar als bedoeld in het eerste lid die wordt verkregen door een alcoholische en een azijnzure fermentatie van eet- of drinkwaren van agrarische oorsprong.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 7b

Artikel 7c

Artikel 7d

Artikel 7e

Artikel 7f

Artikel 7g

Artikel 7h

Artikel 7i

Artikel 7j

Artikel 7k

Artikel 7l

Artikel 7m

Artikel 7n

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10