Home

Warenwetbesluit Meel en brood

Geldig vanaf 1 juli 2020
Geldig vanaf 1 juli 2020

Warenwetbesluit Meel en brood

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2020]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 september 1997, nr. GZB/VVB/975283, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel II, eerste lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet, alsmede op artikel 4, eerste lid, onder a, artikel 8, onder b en c, artikel 12, en artikel 14, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 18 november 1997, no. W13.97.0624);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 mei 1998 met nummer GZB/VVB/981807, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1: algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. meel: de grotendeels poedervormige waar, verkregen door verkleinen of pletten van de vruchten van graan of de zaden van boekweit, waaraan kiemen en delen van de schil geheel of gedeeltelijk kunnen zijn onttrokken, en waarvan, voor zover het gerst, haver, rijst, wilde rijst of boekweit betreft, de doppen verwijderd zijn;

 2. bloem: meel, waarin kiemen en delen van de schil niet met het blote oog waarneembaar zijn;

 3. brood: de gebakken eetwaar, met als kenmerkende bestanddelen:

  • water of melk;

  • rijsmiddel, met dien verstande dat dit niet verplicht is voor roggebrood;

  • al dan niet verkleinde of geplette vruchten van graan, glutenvrije graanbestanddelen of zaden van boekweit;

  • zout;

 4. anti-trypsinefactor: actief bestanddeel van een waar dat de opname van trypsine vanuit de darm verhindert;

 5. droge stof: de materie die achterblijft na droging van de waar;

 6. %: massaprocent;

 7. decoratie: aan de buitenkant van het brood voor het bakken aangebrachte bestanddelen, zoals sesamzaad en maanzaad;

 8. (zuur)desem: een product dat ontstaat na fermentatie van een mengsel op basis van graan, water en van nature aanwezige micro-organismen, waarbij de micro-organismen in een actieve toestand aanwezig zijn of reactiveerbaar zijn.

Artikel 2

Het is verboden de bij of krachtens dit besluit bedoelde waren te bereiden, te verhandelen of te gebruiken voor de bereiding van brood anders dan met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.

§ 2: bereiding en samenstelling

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6a

§ 3. Gereserveerde en verplichte aanduidingen

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 7b

Artikel 7c

Artikel 7d

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14 [Vervallen per 01-10-2017]

Artikel 15

Artikel 16

§ 4: vermeldingen

Artikel 17 [Vervallen per 01-07-2007]

Artikel 18

§ 5: slotbepalingen

Artikel 19

Artikel 19a

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22