Home

Besluit asbestwegen milieubeheer

Geldig vanaf 1 juni 2008
Geldig vanaf 1 juni 2008

Besluit asbestwegen milieubeheer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-06-2008]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 mei 2000, nr. MJZ 2000059247, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen;

De Raad van State gehoord (advies van 3 augustus 2000, nr. W08.0220/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 5 september 2000, nr. MJZ2000106793, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. asbest: vezelachtige silicaten actinoliet (Cas-nummer 77536–66–4), amosiet (Cas-nummer 12172–73–5), anthofylliet (Cas-nummer 77536–67–5), crocidoliet (Cas-nummer 12001–28–4), tremoliet (Cas-nummer 77536–68–6) en chrysotiel (Cas-nummer 12001–29–5) en materiaal dat een of meer van deze silicaten bevat;

  2. serpentijnasbest: chrysotiel en materiaal dat chrysotiel bevat;

  3. amfiboolasbest: vezelachtige silicaten actinoliet, amosiet, anthofylliet, crocidoliet en tremoliet en materiaal dat een of meer van deze silicaten bevat;

  4. weg: weg, pad, erfverharding of gedeelte daarvan, alsmede andere grond die bestemd is om door rij- of ander verkeer te worden gebruikt;

  5. voorhanden hebben: in eigendom hebben;

  6. Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

2.

Onder weg wordt tevens verstaan stroken van een halve meter aan beide zijden van en direct aansluitend op een weg.

§ 2. Voorhanden hebben van een asbestbevattende weg

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

§ 3. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 5a

Artikel 6

Artikel 7