Home

Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Geldig vanaf 1 juli 2023
Geldig vanaf 1 juli 2023

Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met modernisering van de pensioenwetgeving, de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds in te trekken en te vervangen door een nieuwe wet ter zake;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Definities

Artikel 1. Definities

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen;

 2. de Nederlandsche Bank: De Nederlandsche Bank N.V.;

 3. pensioen: het pensioen, bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;

 4. werkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;

 5. werknemer: de werknemer, bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;

 6. bedrijfstakpensioenfonds: het bedrijfstakpensioenfonds, bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;

 7. deelnemer: de deelnemer, bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;

 8. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid die met verenigingen maatschappelijk gelijk kunnen worden gesteld, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens;

 9. verplichtstelling: de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds op grond van artikel 2, eerste lid;

 10. nettopensioen: het nettopensioen, bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;

 11. aanspraakgerechtigde: de aanspraakgerechtigde, bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;

 12. gewezen deelnemer: de gewezen deelnemer, bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;

 13. pensioengerechtigde: de pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.

§ 2. Verplichtstelling

Artikel 2. De verplichtstelling

§ 3. Gevolgen verplichtstelling

Artikel 3. Gevolgen van de verplichtstelling

Artikel 4. Naleven van statuten en reglementen

Artikel 5

Artikel 6. Gegevensverstrekking

Artikel 7. Informatie aan deelnemers

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2023]

Artikel 9. Wijziging van de statuten of reglementen

Artikel 10. Wijziging van de verplichtstelling

Artikel 11. Intrekking van de verplichtstelling

Artikel 12. Representativiteitstoets

Artikel 13. Vrijstelling

Artikel 14. Gemoedsbezwaren

Artikel 15. Ontheffing

Artikel 16. Publicatie in de Staatscourant

Artikel 16a. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

§ 4. Toezicht en sancties

Artikel 17. Toezicht

Artikel 18. Last onder dwangsom

Artikel 19. Bestuurlijke boete

Artikel 20. Hoogte bestuurlijke boete

§ 5. Rechtsvordering

Artikel 21. Dwangbevel

Artikel 22. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Artikel 23. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Artikel 24. Verhaal

Artikel 25. Burgerlijke rechtsvordering

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 6. Wijziging van wetten

Artikel 27. Algemene bijstandswet

Artikel 28. Organisatiewet sociale verzekeringen 1997

Artikel 29. Pensioen- Spaarfondsenwet

Artikel 30. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Artikel 31. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Artikel 32. Wet NV SDU

Artikel 33. Wet op de inkomstenbelasting 1964

Artikel 33a. Wet inkomstenbelasting 2001

Artikel 34. Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Artikel 35. Wet privatisering ABP

Artikel 36. Wet privatisering FVP

Artikel 37. Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993

Artikel 38. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

§ 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 39. Overgangsrecht

Artikel 39a. Overgangsrecht in verband met Wet toekomst pensioenen

Artikel 40. Intrekking van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds

Artikel 41. Inwerkingtreding

Artikel 42. Citeertitel

Bijlage [Vervallen per 01-08-2009]