Home

Vreemdelingencirculaire 2000 (C)

Geldig vanaf 2 september 2023
Geldig vanaf 2 september 2023

Vreemdelingencirculaire 2000 (C)

Besluit HKUIT03-4297(AUB)

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 02-09-2023]

C1. Asiel algemeen

1. Inleiding

In dit hoofdstuk zijn beleidsregels opgenomen die een aanvulling zijn op of een uitwerking zijn van de artikelen 29, 30, 30a, 30b, 30c, 36, 37 Vw en van de artikelen 3.107b tot en met 3.121 Vb.

Vertrouwelijkheid van de informatie

De IND behandelt de informatie die de vreemdeling verstrekt op grond van artikel 31, tweede lid Vw strikt vertrouwelijk met inachtneming van de AVG en de privacyreglementen voor de geautomatiseerde informatiesystemen, waarin de vreemdeling is geregistreerd. De IND verstrekt geen informatie over de vreemdeling aan derden, anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of met de uitdrukkelijke toestemming van de vreemdeling.

De IND verzoekt de vreemdeling om toestemming om het dossier van de vreemdeling door te zenden naar de Officier van Justitie, in ieder geval als:

  • de vreemdeling vanuit eigen ondervinding en eigen waarneming kan getuigen over in het land van herkomst begane oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid en de verklaringen van de vreemdeling hierover geloofwaardig zijn;

  • er aanwijzingen zijn dat de potentiële verdachte zich in Nederland bevindt;

  • in het land van herkomst van de getuige sprake is van een (burger)oorlogssituatie; en

  • er sprake is van strafbare feiten door derden.

Geen aantekeningen

De ambtenaar belast met het toezicht op vreemdelingen maakt op grond van artikel 4.29 Vb geen aantekeningen in het reis- en identiteitspapier van een vreemdeling over de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd van de vreemdeling. Dit geldt in ieder geval voor de vreemdeling:

  • van wie de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd door de IND is afgewezen; of

  • die zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft ingetrokken.

De ambtenaar belast met het toezicht op vreemdelingen mag een aantekening maken in het reis- en identiteitspapier van een vreemdeling over de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, als de vreemdeling geen asielprocedure meer doorloopt, en zich ten minste één van de volgende situaties voordoet:

  • de vreemdeling heeft Nederland verlaten en is nadien naar Nederland teruggekeerd;

  • de vreemdeling heeft een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd.

2. Aanvraagprocedures

2.1. De aanmeldfase

2.2. De rust- en voorbereidingstermijn

2.3. De algemene asielprocedure

2.4. De verlengde asielprocedure

2.5. De Grensprocedure

2.6. De Dublinprocedure

2.7. De procedure voor vreemdelingen afkomstig uit een veilig land van herkomst, EU-onderdanen of vreemdelingen die reeds internationale bescherming genieten

2.8. Bijzondere procedurele bepalingen bij een aanzienlijke toename van het aantal asielaanvragen

2.8.1. De procedure bij voorzienbare inwilliging
2.8.2. Bijzondere vervolgprocedure

2.9. De procedure bij een tweede of volgende aanvraag

2.10. De procedure bij een aanvraag vanuit vreemdelingenbewaring

2.11. Het (nader) gehoor

2.12. Voornemenprocedure

2.13. Het geven van de beschikking

3. De procedure bij intrekking en verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

3.1. De procedure bij intrekking van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

3.1.1. Voornemen in de intrekkingsprocedure
3.1.2. Zienswijze
3.1.2.1. Uitstel voor het indienen van de zienswijze
3.1.3. Het intrekkingsgehoor
3.1.4. Reactietermijn intrekkingsgehoor
3.1.5. Beschikking in de intrekkingsprocedure
3.1.6. Intrekking verblijfsvergunning op verzoek
3.1.7. Buitenlands adres

3.2. De procedure bij aanvraag verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

3.2.1. Indiening aanvraag om verlenging
3.2.2. Ingangsdatum verblijfsvergunning asiel bij niet tijdige aanvraag
3.2.3. Verlopen verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd

4. Beoordelen van de asielaanvraag

4.1. Volgorde van toetsing

4.2. Verstrekken onjuiste gegevens/fraude

4.3. Documenten

4.4. De geloofwaardigheid

4.4.1. De beoordeling van de geloofwaardigheid
4.4.2. Bewijslast voor de geloofwaardigheid
4.4.3. De zwaarwegendheid
4.4.4. Forensisch medisch onderzoek
4.4.5. Leeftijdsonderzoek
4.4.6. [Vervallen per 01-04-2020]

4.5. Ambtshalve toets

4.6. Beoordeling van opvolgende aanvragen tot een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

4.7. Hervestigingscriteria

C2. De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

1. Inleiding

2. Algemene beleidsregels ten aanzien van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

3. Internationale bescherming

3.1. Algemeen

3.2. Artikel 29 eerste lid, aanhef en onder a Vw , vluchtelingschap

3.3. Ernstige schade als bedoeld in artikel 29 eerste lid, aanhef en onder b, Vw

3.4. Bescherming autoriteiten en beschermingsalternatief

4. Nationale bescherming

4.1. Artikel 29, tweede lid, onder a, b of c, Vw , afgeleide verblijfsvergunning

4.1.1. Algemeen
4.1.2. Integrale beoordeling identiteit en feitelijke gezinsband
4.1.2.1. Biologische gezinsbanden
4.1.2.2. Niet-biologische gezinsbanden
4.1.2.3. De referent is een amv
4.1.3. Bijzonderheden
4.1.4. Procedurele regels
4.1.5. Bewijsmiddelen

5. Niet in behandeling nemen

6. Niet-ontvankelijk

6.1. Bescherming in andere EU-lidstaat

6.2. Erkend als vluchteling of bescherming in een derde land

6.3. Veilig derde land

6.4. Opvolgende aanvraag zonder nieuwe elementen of bevindingen

6.5. Reeds in bezit van verblijfsvergunning op grond van artikel 29, eerste lid, Vw

7. Gegrond, ongegrond en kennelijk ongegrond

7.1. Aangelegenheden die niet ter zake doen

7.2. Veilig land van herkomst

7.3. Misleiden omtrent identiteit of nationaliteit en/of informatie achterhouden

7.4. Waarschijnlijk, te kwader trouw, een identiteits- of reisdocument vernietigd of zich daarvan ontdaan

7.5. Kennelijk inconsequente en tegenstrijdige, kennelijk valse of duidelijk onwaarschijnlijke verklaringen

7.6. Uitzetting of overdracht uitstellen of verijdelen

7.7. Opvolgende aanvraag die niet niet-ontvankelijk is verklaard

7.8. Zonder gegronde reden niet zo snel mogelijk gemeld

7.9. Weigeren vingerafdrukken

7.10. Openbare orde of nationale veiligheid

7.10.1. Openbare orde als afwijzingsgrond
7.10.2. Artikel 1F, Vluchtelingenverdrag
7.10.2.1. Artikel 1F aanhef en onder a, Vluchtelingenverdrag
7.10.2.2. Artikel 1F aanhef en onder b, Vluchtelingenverdrag
7.10.2.3. Artikel 1F aanhef en onder c, Vluchtelingenverdrag
7.10.2.4. Bewijslast en verantwoordelijkheid
7.10.2.5. Persoonlijke vrijwaren van verantwoordelijkheid
7.10.2.6. Duurzaamheid en proportionaliteit
7.10.2.7. Gezinsleden en artikel 1F Vluchtelingenverdrag

7.11. Onder dwang uitgezet wegens openbare veiligheid of openbare orde

8. Buiten behandeling stellen

9. Nadere bepalingen over de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

10. Intrekking en verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

10.1. Algemeen

10.1.1. Evenredigheid van de intrekking
10.1.2. Intrekking verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
10.1.3. De ex tunc toets
10.1.4. De ex nunc toets
10.1.5. Ambtshalve toets
10.1.6. Terugkeerbesluit
10.1.7. Inreisverbod en ongewenstverklaring

10.2. De vreemdeling heeft onjuiste gegevens verstrekt of gegevens achtergehouden die tot afwijzing van de aanvraag zouden hebben geleid ( artikel 32, eerste lid, aanhef en onder a Vw ).

10.2.1. Algemeen
10.2.1.1. Ex tunc toets
10.2.1.2. Ex nunc toets
10.2.2. 1F

10.3. Gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid ( artikel 32, eerste lid, aanhef en onder b, Vw )

10.3.1. Algemeen
10.3.1.1. Ex tunc toets
10.3.1.2. Ex nunc toets
10.3.2. Terugkeerbeletsel
10.3.3. Verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a, Vw
10.3.4. Verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b, Vw
10.3.5. Verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verleend op grond van artikel 29, tweede lid, Vw (afgeleide verblijfsvergunning voor nareizende gezinsleden)
10.3.6. Verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verleend op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder c of d, Vw
10.3.7. Gevaar voor de nationale veiligheid

10.4. De grond voor verlening is komen te vervallen ( artikel 32, eerste lid, aanhef en onder c, Vw )

10.4.1. Algemeen
10.4.1.1. Ex tunc toets
10.4.1.2. Ex nunc toets
10.4.2. Wijziging in de algemene situatie in het land van herkomst
10.4.3. Vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst
10.4.3.1. Verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a, Vw
10.4.4. Verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a of b, Vw is verlopen en er is geen aanvraag om verlenging of aanvraag verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd ingediend
10.4.5. Verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef onder a of b, Vw , als de vreemdeling uit Nederland is vertrokken
10.4.6. Verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder c, Vw zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening
10.4.7. Verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder d, Vw , zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening
10.4.8. Verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, tweede lid, Vw

10.5. De vreemdeling heeft zijn hoofdverblijf buiten Nederland gevestigd ( artikel 32, eerste lid, aanhef en onder d, Vw )

10.5.1. Algemeen
10.5.1.1. Ex tunc toets
10.5.1.2. Ex nunc toets

10.6. De huwelijks- of gezinsband is verbroken ( artikel 32, eerste lid, aanhef en onder e, Vw )

10.6.1. Algemeen
10.6.2. Ex tunc toets
10.6.3. Ex nunc toets
10.6.4. Overgangsrecht

11. Rechtsmiddelen

C3. Moratoria

1. Inleiding

2. Besluitmoratorium

3. Vertrekmoratorium

C4. Tijdelijke bescherming

1. Inleiding

2. Tijdelijke bescherming

C5. De verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd

1. Inleiding

2. De procedure bij verlening van de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd

2.1. Indiening aanvraag

2.2. Ingangsdatum verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd

2.3. Overgangsrecht

2.4. Arbeidsmarktaantekening

2.5. Verblijfsdocument

2.6. Vervangen/vernieuwen verblijfsdocument

3. Afwijzingsgronden verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd

4. Intrekking verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd

4.1. Algemeen

4.1.1. Evenredigheid van de intrekking
4.1.2. Herbeoordeling verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd
4.1.3. De ex tunc toets
4.1.4. De ex nunc toets
4.1.5. Ambtshalve toets
4.1.6. Intrekking verblijfsvergunning op aanvraag

4.2. De vreemdeling heeft onjuiste gegevens verstrekt of gegevens achtergehouden die tot afwijzing van de aanvraag zouden hebben geleid ( artikel 35, eerste lid, aanhef en onder a, Vw )

4.2.1. Algemeen

4.3. De vreemdeling is bij onherroepelijk geworden rechterlijk vonnis veroordeeld wegens een misdrijf waartegen een gevangenisstraf van drie jaren of meer is bedreigd, dan wel hem terzake de maatregel, bedoeld in artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht , is opgelegd ( artikel 35, eerste lid, aanhef en onder b, Vw )

4.3.1. Algemeen
4.3.2. Verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd waarop de internationale beschermingsstatus van toepassing is
4.3.3. Oorspronkelijke verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verleend op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder c of d, Vw of een oorspronkelijke verblijfsvergunning verleend voor invoering van de Vw 2000
4.3.4. Oorspronkelijke verblijfsverblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verleend is afgegeven op grond van artikel 29, tweede lid, Vw

4.4. De vreemdeling heeft zijn hoofdverblijf buiten Nederland gevestigd ( artikel 35, eerste lid, aanhef en onder c, Vw )

4.4.1. Verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd waarop de internationale beschermingsstatus van toepassing is
4.4.2. Verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd waarop de Kwalificatierichtlijn niet van toepassing is

4.5. De vreemdeling vormt een gevaar voor de nationale veiligheid ( artikel 35, eerste lid, aanhef en onder d, Vw )

C6. Verdrag inzake de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen

1. Inleiding

2. Europese Overeenkomst inzake de overdracht van verantwoordelijkheid met betrekking tot vluchtelingen

C7. Landgebonden beleid

1. Landgebonden asielbeleid algemeen

1.2. Veilige landen van herkomst

2. Het asielbeleid ten aanzien van Afghanistan

2.1. Besluitmoratorium

2.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

2.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

2.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
2.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

2.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

2.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
2.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
2.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
2.4.4. Individuele kenmerken
2.4.5. Alleenstaande vrouwen

2.5. Bescherming

2.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
2.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

2.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

2.7. Vertrekmoratorium

2.8. Bijzonderheden

3. [Vervallen per 21-07-2022]

3.1. [Vervallen per 21-07-2022]

3.2. [Vervallen per 21-07-2022]

3.3. [Vervallen per 21-07-2022]

3.3.1. [Vervallen per 21-07-2022]
3.3.2. [Vervallen per 21-07-2022]

3.4. [Vervallen per 21-07-2022]

3.4.1. [Vervallen per 21-07-2022]
3.4.2. [Vervallen per 21-07-2022]
3.4.3. [Vervallen per 21-07-2022]

3.5. [Vervallen per 21-07-2022]

3.5.1. [Vervallen per 21-07-2022]
3.5.2. [Vervallen per 21-07-2022]

3.6. [Vervallen per 21-07-2022]

3.7. [Vervallen per 21-07-2022]

3.8. [Vervallen per 21-07-2022]

4. [Vervallen per 21-07-2022]

4.1. [Vervallen per 21-07-2022]

4.2. [Vervallen per 21-07-2022]

4.3. [Vervallen per 21-07-2022]

4.3.1. [Vervallen per 21-07-2022]
4.3.2. [Vervallen per 21-07-2022]

4.4. [Vervallen per 21-07-2022]

4.4.1. [Vervallen per 21-07-2022]
4.4.2. [Vervallen per 21-07-2022]
4.4.3. [Vervallen per 21-07-2022]

4.5. [Vervallen per 21-07-2022]

4.5.1. [Vervallen per 21-07-2022]
4.5.2. [Vervallen per 21-07-2022]

4.6. [Vervallen per 21-07-2022]

4.7. [Vervallen per 21-07-2022]

4.8. [Vervallen per 21-07-2022]

5. Het asielbeleid ten aanzien van Azerbeidzjan

5.1. Besluitmoratorium

5.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

5.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

5.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
5.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

5.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

5.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
5.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
5.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
5.4.4. Bijzonderheden

5.5. Bescherming

5.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/4.3 Vc
5.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

5.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

5.7. Vertrekmoratorium

5.8. Bijzonderheden

6. Het asielbeleid ten aanzien van Belarus

6.1. Besluitmoratorium

6.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

6.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

6.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
6.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

6.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

6.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
6.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
6.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

6.5. Bescherming

6.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
6.5.2. Beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

6.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

6.7. Vertrekmoratorium

6.8. Bijzonderheden

7. [Vervallen per 21-07-2022]

7.1. [Vervallen per 21-07-2022]

7.2. [Vervallen per 21-07-2022]

7.3. [Vervallen per 21-07-2022]

7.3.1. [Vervallen per 21-07-2022]
7.3.2. [Vervallen per 21-07-2022]

7.4. [Vervallen per 21-07-2022]

7.4.1. [Vervallen per 21-07-2022]
7.4.2. [Vervallen per 21-07-2022]
7.4.3. [Vervallen per 21-07-2022]

7.5. [Vervallen per 21-07-2022]

7.5.1. [Vervallen per 21-07-2022]
7.5.2. [Vervallen per 21-07-2022]

7.6. [Vervallen per 21-07-2022]

7.7. [Vervallen per 21-07-2022]

7.8. [Vervallen per 21-07-2022]

8. Het asielbeleid ten aanzien van Burundi

8.1. Besluitmoratorium

8.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

8.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

8.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
8.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

8.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

8.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
8.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
8.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

8.5. Bescherming

8.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
8.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

8.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

8.7. Vertrekmoratorium

8.8. Bijzonderheden

9. Het asielbeleid ten aanzien van China

9.1. Besluitmoratorium

9.2. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

9.2.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
9.2.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
9.2.3. Tibetanen die te maken kunnen hebben met repressie

9.3. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

9.3.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
9.3.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
9.3.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
9.3.4. Vreemdelingen die illegaal China zijn uitgereisd

9.4. Bescherming

9.4.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
9.4.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

9.5. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

9.6. Vertrekmoratorium

9.7. Bijzonderheden

9.8. Hongkong

10. Het asielbeleid ten aanzien van Colombia

10.1. Besluitmoratorium

10.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

10.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

10.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
10.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

10.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

10.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
10.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
10.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

10.5. Bescherming

10.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
10.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

10.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

10.7. Vertrekmoratorium

10.8. Bijzonderheden

11. Het asielbeleid ten aanzien van Congo DRC (Democratische Republiek Congo)

11.1. Besluitmoratorium

11.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

11.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

11.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
11.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

11.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

11.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
11.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
11.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

11.5. Bescherming

11.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
11.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

11.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

11.7. Vertrekmoratorium

11.8. Bijzonderheden

12. Het asielbeleid ten aanzien van Egypte

12.1. Besluitmoratorium

12.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

12.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

12.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
12.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

12.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

12.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
12.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
12.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

12.5. Bescherming

12.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
12.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

12.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

12.7. Vertrekmoratorium

12.8. Bijzonderheden

13. Het asielbeleid ten aanzien van Eritrea

13.1. Besluitmoratorium

13.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

13.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

13.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
13.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

13.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

13.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
13.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
13.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
13.4.4. Dienstplichtigen en deserteurs
13.4.5. Illegale en legale uitreis

13.5. Bescherming

13.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
13.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief

13.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

13.7. Vertrekmoratorium

13.8. Bijzonderheden

14. Het asielbeleid ten aanzien van Ethiopië

14.1. Besluitmoratorium

14.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

14.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

14.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
14.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

14.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

14.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
14.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
14.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

14.5. Bescherming

14.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
14.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

14.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

14.7. Vertrekmoratorium

14.8. Bijzonderheden

15. Het asielbeleid ten aanzien van Guinee

15.1. Besluitmoratorium

15.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

15.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

15.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
15.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

15.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

15.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
15.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
15.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

15.5. Bescherming

15.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
15.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

15.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

15.7. Vertrekmoratorium

15.8. Bijzonderheden

16. Het asielbeleid ten aanzien van Irak

16.1. Besluitmoratorium

16.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

16.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

16.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
16.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

16.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

16.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
16.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
16.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
16.4.4. Alleenstaande vrouwen

16.5. Bescherming

16.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
16.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

16.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

16.7. Vertrekmoratorium

16.8. Bijzonderheden

17. Het asielbeleid ten aanzien van Iran

17.1. Besluitmoratorium

17.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

17.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

17.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
17.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

17.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

17.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
17.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
17.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

17.5. Bescherming

17.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
17.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

17.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

17.7. Vertrekmoratorium

17.8. Bijzonderheden

18. Het asielbeleid ten aanzien van Ivoorkust

18.1. Besluitmoratorium

18.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

18.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

18.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
18.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

18.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

18.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
18.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
18.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

18.5. Bescherming

18.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
18.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

18.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

18.7. Vertrekmoratorium

18.8. Bijzonderheden

19. Het asielbeleid ten aanzien van Jemen

19.1. Besluitmoratorium

19.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

19.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

19.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
19.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

19.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

19.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
19.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
19.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

19.5. Bescherming

19.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
19.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

19.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

19.7. Vertrekmoratorium

19.8. Bijzonderheden

20. Het asielbeleid ten aanzien van Kameroen

21. Het asielbeleid ten aanzien van Libanon: de situatie van Palestijnen

21.1. Bescherming

21.1.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
21.1.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

21.2. Terugkeer naar Libanon

22. Het asielbeleid ten aanzien van Libië

22.1. Besluitmoratorium

22.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

22.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

22.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
22.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

22.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

22.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
22.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
22.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

22.5. Bescherming

22.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
22.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

22.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

22.7. Vertrekmoratorium

22.8. Bijzonderheden

23. Het asielbeleid ten aanzien van Mali

24. Het asielbeleid ten aanzien van Nepal

24.1. Besluitmoratorium

24.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

24.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

24.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
24.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

24.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

24.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
24.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
24.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

24.5. Bescherming

24.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
24.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/6 Vc

24.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

24.7. Vertrekmoratorium

24.8. Bijzonderheden

25. Het asielbeleid ten aanzien van Nigeria

25.1. Besluitmoratorium

25.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

25.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

25.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
25.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

25.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

25.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
25.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
25.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

25.5. Bescherming

25.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
25.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

25.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

25.7. Vertrekmoratorium

25.8. Bijzonderheden

26. Het asielbeleid ten aanzien van Oekraïne

26.1. Besluitmoratorium

26.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

26.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

26.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
26.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

26.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

26.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
26.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
26.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

26.5. Bescherming

26.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
26.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

26.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

26.7. Vertrekmoratorium

26.8. Bijzonderheden

27. Het asielbeleid ten aanzien van Pakistan

27.1. Besluitmoratorium

27.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

27.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

27.3.1. Groepsvervolging in de zin van C2/3.2
27.3.2. Risicogroepen in de zin van C2/3.2

27.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

27.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van C2/3.3
27.4.2. Systematische blootstelling in de zin van C2/3.3
27.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3

27.5. Bescherming

27.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van C2/3.4 Vc
27.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van C2/3.4 Vc

27.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

27.7. Vertrekmoratorium

27.8. Bijzonderheden

28. Het asielbeleid ten aanzien van de Palestijnse gebieden

28.1. De (staatloze) Palestijn uit de Palestijnse gebieden die kort voor indiening van de asielaanvraag in Nederland daadwerkelijk bescherming of bijstand heeft genoten van de UNRWA

28.2. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

28.2.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
28.2.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

28.3. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

28.3.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
28.3.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
28.3.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

28.4. Bescherming

28.4.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
28.4.2. (Binnenlands) beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

28.5. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

29. Het asielbeleid ten aanzien van de Russische Federatie

29.1. Besluitmoratorium

29.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

29.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

29.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
29.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

29.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

29.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
29.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
29.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

29.5. Bescherming

29.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
29.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

29.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

29.7. Vertrekmoratorium

29.8. Bijzonderheden

30. Het asielbeleid ten aanzien van Somalië

30.1. Besluitmoratorium

30.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

30.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

30.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
30.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

30.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

30.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
30.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
30.4.3. Alleenstaande vrouwen
30.4.4. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
30.4.5. Individuele kenmerken

30.5. Bescherming

30.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
30.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

30.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

30.7. Vertrekmoratorium

30.8. Bijzonderheden

31. [Vervallen per 21-07-2022]

31.1. [Vervallen per 21-07-2022]

31.2. [Vervallen per 21-07-2022]

31.3. [Vervallen per 21-07-2022]

31.3.1. [Vervallen per 21-07-2022]
31.3.2. [Vervallen per 21-07-2022]

31.4. [Vervallen per 21-07-2022]

31.4.1. [Vervallen per 21-07-2022]
31.4.2. [Vervallen per 21-07-2022]
31.4.3. [Vervallen per 21-07-2022]
31.4.4. [Vervallen per 21-07-2022]

31.5. [Vervallen per 21-07-2022]

31.5.1. [Vervallen per 21-07-2022]
31.5.2. [Vervallen per 21-07-2022]

31.6. [Vervallen per 21-07-2022]

31.7. [Vervallen per 21-07-2022]

31.8. [Vervallen per 21-07-2022]

32. Het asielbeleid ten aanzien van Sudan

32.1. Besluitmoratorium

32.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

32.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

32.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
32.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

32.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

32.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
32.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
32.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

32.5. Bescherming

32.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
32.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

32.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

32.7. Vertrekmoratorium

32.8. Bijzonderheden

33. Het asielbeleid ten aanzien van Syrië

33.1. Besluitmoratorium

33.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

33.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

33.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
33.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

33.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

33.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
33.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
33.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
33.4.4. Vreemdelingen die vanuit het buitenland terugkeren

33.5. Bescherming

33.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
33.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

33.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

33.7. Vertrekmoratorium

33.8. Bijzonderheden

34. Het asielbeleid ten aanzien van Turkije

34.1. Besluitmoratorium

34.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

34.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

34.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
34.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
34.3.3. Vervolging vanwege dienstweigering of desertie

34.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

34.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
34.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
34.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

34.5. Bescherming

34.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
34.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

34.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

34.7. Vertrekmoratorium

34.8. Bijzonderheden

35. Het asielbeleid ten aanzien van Uganda

35.1. Besluitmoratorium

35.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

35.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

35.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
35.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
35.3.3. LHBT’s

35.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

35.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
35.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
35.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

35.5. Bescherming

35.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4
35.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

35.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

35.7. Vertrekmoratorium

35.8. Bijzonderheden

36. Het asielbeleid ten aanzien van Venezuela

36.1. Besluitmoratorium

36.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

36.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

36.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
36.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

36.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

36.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
36.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
36.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

36.5. Bescherming

36.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
36.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

36.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

36.7. Vertrekmoratorium

36.8. Bijzonderheden

Bijlage [Vervallen per 01-04-2014]