Home

Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Geldig vanaf 1 oktober 2021
Geldig vanaf 1 oktober 2021

Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2021]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het Wetboek van Strafrecht een strafuitsluitingsgrond op te nemen voor de arts die met inachtneming van wettelijk vast te leggen zorgvuldigheidseisen levensbeëindiging op verzoek toepast of hulp bij zelfdoding verleent, en daartoe bij wet een meldings- en toetsingsprocedure vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

  1. Onze Ministers: de Ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  2. hulp bij zelfdoding: het opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam zijn of hem de middelen daartoe verschaffen als bedoeld in artikel 294, tweede lid, tweede volzin, Wetboek van Strafrecht;

  3. de arts: de arts die volgens de melding levensbeëindiging op verzoek heeft toegepast of hulp bij zelfdoding heeft verleend;

  4. de consulent: de arts die is geraadpleegd over het voornemen van een arts om levensbeëindiging op verzoek toe te passen of hulp bij zelfdoding te verlenen;

  5. de hulpverleners: hulpverleners als bedoeld in artikel 446, eerste lid, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

  6. de commissie: een regionale toetsingscommissie als bedoeld in artikel 3.

Hoofdstuk II. Zorgvuldigheidseisen

Artikel 2

Hoofdstuk III. Regionale toetsingscommissies voor levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Paragraaf 1: Instelling, samenstelling en benoeming

Artikel 3

Artikel 4

Paragraaf 2: Ontslag

Artikel 5

Artikel 6

Paragraaf 3: Bezoldiging

Artikel 7

Paragraaf 4: Taken en bevoegdheden

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Paragraaf 6: Werkwijze

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Paragraaf 7: Geheimhouding en Verschoning

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Paragraaf 8: Rapportage

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Hoofdstuk IIIa. Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 19a

Artikel 19b

Artikel 19c

Artikel 19d

Hoofdstuk IV. Wijzigingen in andere wetten

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

Artikel 23

Artikel 24