Home

Besluit aanpassing zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidies Wsnp

Geldig vanaf 1 september 2001
Geldig vanaf 1 september 2001

Besluit aanpassing zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidies Wsnp

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2013]

Aanhef

De Raad voor Rechtsbijstand 's-Hertogenbosch

Gelet op:

- De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Staatsblad 1998, nrs. 445 en 447)

- Art 4, lid 1 en 3 van het besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering (Staatsblad 2001, nr. 80)

- Paragraaf 3.5.6 en afdeling 4.2.3 van de Algemene wet bestuursrecht

stelt aanvullende regels vast met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp.

Artikel 1

De Raad voor Rechtsbijstand 's-Hertogenbosch stelt bij het begin van elke nieuwe Wsnp-zaak de zaaksoort vast en de bijbehorende subsidie (art 4 Besluit Subsidie Bewindvoerder Schuldsanering). Hij baseert deze uitspraak op de informatie in de uitspraak tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling van de arrondissementsrechtbanken. De Raad informeert de bewindvoerder over zijn besluit via het rekening-courantoverzicht dat binnen twee maanden na ontvangst van het vonnis tot toepassing van de wettelijke schuldsanering aan de bewindvoerder wordt toegestuurd.

Artikel 2

Indien de bewindvoerder tijdens de looptijd van de schuldsanering signaleert dat de werkelijke zaaksoort afwijkt van de aanvankelijk vastgestelde, dient hij de Raad voor Rechtsbijstand 's-Hertogenbosch daarover te informeren.

Artikel 3

De bewindvoerder verzoekt schriftelijk om aanpassing van de zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidie uiterlijk op de dag van de beëindigingzitting. Het verzoek gaat vergezeld van documentatie aan de hand waarvan de Raad voor Rechtsbijstand de zaaksoort opnieuw kan vaststellen.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8