Home

Besluit SUWI

Geldig van 1 januari 2024 tot 31 december 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 31 december 2024

Besluit SUWI

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 31-12-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 19 oktober 2001, Nr SUWI/SEC/2001/71128;

Gelet op de artikelen 13, vijfde lid, 25, eerste lid, onderdeel d, 28, derde lid, en 73, vijfde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de artikelen 125, derde lid, en 145, eerste lid, van de Algemene bijstandswet, de artikelen 48, derde lid, en 64, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de artikelen 48, derde lid, en 64, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de artikelen 8, zevende lid, 10, vijfde lid, 14, tweede lid, 15, tweede lid, en 33a, vierde lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, artikel 72, vijfde lid, van de Werkloosheidswet en artikel 8, vijfde lid, van de Wet inschakeling werkzoekenden;

De Raad van State gehoord (advies van 12 december 2001, nr. W12.01.0543/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 13 december 2001, nr. SUWI/SEC/2001/366;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. a.
 2. b.
 3. c.
 4. d.
 5. e.
 6. f.

  UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet SUWI;

 7. g.

  SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet SUWI;

 8. h.

  arbeidsgehandicapte: arbeidsgehandicapte als bedoeld in artikel 2 van de Wet REA;

 9. i.

  arbodienst: een arbodienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet;

 10. j.

  deskundige persoon: een persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet die belast is met de taken, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet;

 11. k.
 12. l.
 13. m.
 14. n.

   ZW: Ziektewet;

 15. o.
 16. p.

  Zorginstituut: het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de ZVW;

 17. q.

  zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg;

 18. r.

  eigenrisicodrager: de werkgever aan wie op grond van artikel 40 van de Wfsv toestemming is verleend het risico te dragen van de betalingen, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wfsv;

 19. s.

  gebruikers: het UWV, de SVB en de colleges van burgemeester en wethouders;

 20. t.

  elektronische voorzieningen: elektronische voorzieningen als bedoeld in artikel 62, tweede lid, van de Wet SUWI;

 21. u.

  [door verlettering vervallen;]

 22. v.

  bestand: elk gestructureerd geheel van persoons- of bedrijfsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografische bepaalde wijze, dat volgens de bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende natuurlijke- of rechtspersonen;

 23. w.

  bedrijfsgegeven: een gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare rechtspersoon;

 24. x.

  indicator: een gegeven dat de aanwezigheid van een bepaalde omstandigheid aannemelijk maakt;

 25. y.

  risicomelding: de melding, bedoeld in artikel 65, tweede lid, van de Wet SUWI;

 26. z.

  risicomodel: een model dat bestaat uit vooraf bepaalde indicatoren en aangeeft of er sprake is van een verhoogd risico op:

  • onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en overheidsvoorzieningen op het terrein van sociale zekerheid en de inkomensafhankelijke regelingen,

  • belasting- en premiefraude, of

  • het niet naleven van arbeidswetten;

 27. aa.

  samenwerkingsverband: de samenwerking tussen twee of meer van de bestuursorganen of personen, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet SUWI, met het oogmerk SyRI in te zetten en waarbij ieder van de samenwerkende bestuursorganen en personen tevens partij is bij de Samenwerkingsovereenkomst voor interventieteams;

 28. bb.

  SyRI: het systeem risico indicatie, bedoeld in artikel 65, eerste lid, van de wet;

 29. cc.

  SyRI-project: het project dat met gebruikmaking van SyRI informatie vergaart voor de doelstelling van dat project en past binnen het doel, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet SUWI;

 30. dd.

  verzoek: een verzoek als bedoeld in artikel 65, eerste lid, van de Wet SUWI;

 31. ee.

  arbeidsvoorwaardenbedrag: het aan de werknemer toegekende en in geld uitgedrukte toekomstige loonbestanddeel, niet zijnde een afzonderlijke opbouw van vakantiebijslag, dat is opgebouwd ingevolge afspraken in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, voor zover dit toekomstige loonbestanddeel kan leiden tot loon als bedoeld in artikel 16 van de Wfsv;

 32. ff.

  opname arbeidsvoorwaardenbedrag: het door de werkgever als loon in de zin van artikel 16 van de Wfsv in een aangiftetijdvak uitbetaalde bedrag ten laste van een arbeidsvoorwaardenbedrag, voor zover dit loon belastbaar is op grond van de Wet op de loonbelasting 1964;

 33. gg.

  opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag: de opbouw van het arbeidsvoorwaardenbedrag die in een aangiftetijdvak heeft plaatsgevonden.

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen over uitvoering en samenwerking

Artikel 2.1. Voorwaarden voor verrichten van andere werkzaamheden door UWV en SVB

Artikel 2.2. Prestatie-indicatoren

Artikel 2.3. Samenwerking met werknemers- en werkgeversverenigingen

Artikel 2.4. Uitvoering regionale samenwerking

Artikel 2.5. Werkgeversdienstverlening in het werkgeversservicepunt

Artikel 2.6. Organisatie werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s

Hoofdstuk 3. Regels over registratie van vreemdelingen als werkzoekende

Artikel 3.1. Registratie van vreemdelingen als werkzoekende

Hoofdstuk 3a. Regels over registratie van arbeidsbeperkten en beoordeling verdienmogelijkheid wettelijk minimumloon

Artikel 3.2. Gegevenskenmerken doelgroepregistratie en geldigheidstermijn registratie

Artikel 3.2a. Registratie inleenverbanden

Artikel 3.2b. Gegevens inleenverbanden

Artikel 3.3. Ambtshalve verstrekking gegevens door UWV

Artikel 3.4. Gegevensverwerking ten behoeve van uitvoering Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Artikel 3.5. Beoordeling verdienmogelijkheid wettelijk minimumloon

Hoofdstuk 4. Re-integratie.

§ 4.1. Contracteisen voor publieke opdrachtgevers

Artikel 4.1. Inhoud van contracten publieke uitvoerders/re-integratiebedrijven

§ 4.1a. Taakverdeling eigenrisicodrager en UWV

Artikel 4.1a [Vervallen per 01-01-2017]

§ 4.2. Individuele re-integratieovereenkomst.

Artikel 4.2. Mogelijkheid individuele re-integratieovereenkomst te sluiten door UWV

Artikel 4.2a [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 4.3. Termijn sluiten van een individuele re-integratieovereenkomst

Artikel 4.4. Weigering van sluiting van een individuele re-integratieovereenkomst

Artikel 4.5. Evaluatie

Artikel 4.6 [Vervallen per 14-07-2004]

§ 4.3. Persoonsgebonden re-integratiebudgetten

§ 4.3.1. Algemene bepalingen omtrent het persoonsgebonden re-integratiebudget voor arbeidsgehandicapte werknemers

Artikel 4.7. Nadere begripsbepalingen
Artikel 4.8. Bestedingsdoel
Artikel 4.9. Keuze voor subsidie of contract
Artikel 4.10. Voorwaarden voor het verstrekken van een persoonsgebonden re-integratiebudget
Artikel 4.11. Verhaal van kosten op de werkgever

§ 4.3.2. Persoonsgebonden re-integratiebudget in de vorm van een subsidie

Artikel 4.12. Verlening van subsidie
Artikel 4.13. Hoogte van de subsidie en tijdvak van gesubsidieerde werkzaamheden
Artikel 4.14. Voorschotten
Artikel 4.15. Inlichtingenverstrekking
Artikel 4.16. Subsidievaststelling

§ 4.3.3. Persoonsgebonden re-integratiebudget in de vorm van een overeenkomst

Artikel 4.17. Sluiten van een persoonsgebonden reïntegratie-overeenkomst
Artikel 4.18. Weigering van sluiting van een persoonsgebonden re-integratieovereenkomst
Artikel 4.19. Prijs en duur van de persoonsgebonden re-integratieovereenkomst
Artikel 4.20. Inhoud van de persoonsgebonden re-integratieovereenkomst

Hoofdstuk 5. Gegevensverwerking en gegevensverstrekking

§ 5.1. Polisadministratie

Artikel 5.1. Gegevensset polisadministratie

Artikel 5.2. Bijlage overzicht polisadministratie

§ 5.1a. Eenmalige uitvraag van gegevens

Artikel 5.2a. Gegevens eenmalige uitvraag

Artikel 5.2b. Verzoeken tot rectificatie

Artikel 5.2c. Gegevensverstrekking subsidieregelingen voor loonkosten bij buitengewone omstandigheden

§ 5.2. Bepalingen over gegevensuitwisseling voor opsporing en toezicht

Artikel 5.3. Kosteloze melding bij misdrijf

Artikel 5.4. Gegevensverstrekking aan de Nederlandse Arbeidsinspectie

Artikel 5.4a. Gegevensverstrekking aan de Nederlandse Arbeidsinspectie ten behoeve van stelseltoezicht

Artikel 5.5. Gebruik elektronische voorzieningen voor gegevensverkeer opsporing en toezicht

Artikel 5.5a. Gegevensverstrekking aan burgemeester en wethouders voor controle

Artikel 5.5b. Gegevensverstrekking aan opsporingsdienst in verband met deelname aan een terroristische organisatie in het buitenland

§ 5.3. Gegevensverstrekking aan bestuursorganen

Artikel 5.6. Gegevensverstrekking aan buitenlandse bestuursorganen

Artikel 5.7. Gegevensverstrekking door het UWV en de SVB aan binnenlandse bestuursorganen

Artikel 5.8. Gegevensverstrekking door de SVB

Artikel 5.9. Gegevensverstrekking door UWV

Artikel 5.10. Gegevensverwerking burgemeester en wethouders met betrekking tot voortijdige schoolverlaters

Artikel 5.11. Systematische gegevensverstrekking buiten SUWI-domein

§ 5.4. Gegevensverstrekking aan derden

Artikel 5.12. Gegevensverstrekking door het UWV aan derden

Artikel 5.13. Gegevensverstrekking door het UWV ten behoeve van verzekeringen met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid

Artikel 5.14. Verstrekking van gegevens door het UWV aan financiële ondernemingen

Artikel 5.15. Gegevensverstrekking door de SVB en het UWV aan instanties, bedoeld in de artikelen 73, eerste en tweede lid , en 73a

§ 5.5. Gegevensuitwisseling ten behoeve van re-integratie

Artikel 5.16. Gegevensverstrekking door eigenrisicodragers aan gemeenten

Artikel 5.17. Gegevensverstrekking in verband met re-integratietaak overheidswerkgevers

Artikel 5.18. Gegevensverstrekking aan re-integratiebedrijven en ondersteunende instanties

§ 5.5a. Gegevensverwerking door werkgevers en verzekeraars

Artikel 5.18a. Gegevensverstrekking door werkgevers ten behoeve van verzekeringen met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid

§ 5.6. Elektronische voorzieningen

Artikel 5.19. Functie elektronische voorzieningen

Artikel 5.20. Gegevensregister SUWI

Artikel 5.21. Inrichting en beheer

Artikel 5.22. Beveiliging

Artikel 5.23. Gebruik elektronische voorzieningen voor gegevensuitwisseling met derden, niet SUWI-partijen

Artikel 5.23a. Gebruik elektronische voorzieningen voor justitiële gegevens

§ 5.7. Inlichtingenbureau

Artikel 5.24. Taken en verantwoordelijkheden

Artikel 5.25. Rijksbijdrage, begroting, jaarplan, budget, jaarverslag, jaarrekening en accountantsverklaring

Hoofdstuk 5a. SyRI

Artikel 5a.1. Voorwaarden inzet SyRI

Artikel 5a.2. Koppeling door verwerker

Artikel 5a.3. Analyse resultaten

Artikel 5a.4. Aanvang en einde SyRI-project

Artikel 5a.5. Register risicomeldingen

Artikel 5a.6. Evaluatie

Artikel 5a.7. Proces-verbaal vernietiging

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 6.1. Wijziging wettelijke grondslag

Artikel 6.2. Inwerkingtreding

Artikel 6.3. Citeertitel

Bijlage I. Overzicht polisadministratie als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid , Besluit SUWI

Bijlage II. Overzicht gegevens eenmalige uitvraag: gegevens en herkomst (als bedoeld in artikel 5.2a, eerste lid , Besluit SUWI)