Home

Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Geldig vanaf 1 juli 2021
Geldig vanaf 1 juli 2021

Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is regels te stellen voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij kunstmatige donorbevruchting;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Ministers: Onze Ministers van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  2. Stichting: de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting;

  3. kunstmatige donorbevruchting: het beroeps-of bedrijfsmatig verrichten van handelingen, gericht op het anders dan op natuurlijke wijze tot stand komen van een zwangerschap met gebruikmaking van:

    1. zaad van een ander dan de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van de vrouw of

    2. een eicel van een andere vrouw;

  4. donor: degene die zaad of een eicel heeft afgestaan ten behoeve van kunstmatige donorbevruchting;

  5. de Kaderwet: de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

§ 2. Bewaring en verstrekking van gegevens van de donor

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3a

§ 3. De Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 4. Naleving en strafbepaling

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 11

§ 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15