Home

Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977

Geldig vanaf 26 november 2020
Geldig vanaf 26 november 2020

Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 26-11-2020]

Aanhef

De Minister van Financiën,

Besluit:

Artikel 1

Als belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de vijfde afdeling van de Sanctiewet 1977 bepaalde met betrekking tot het financieel verkeer worden aangewezen:

  1. De Nederlandsche Bank N.V., voorzover het betreft de naleving door de instellingen bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder a, c, e tot en met j, l en m, van die wet;

  2. de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor zover het betreft de naleving door de instellingen bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder b, d en k van die wet.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.