Home

Embryowet

Geldig vanaf 1 juli 2021
Geldig vanaf 1 juli 2021

Embryowet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het uit een oogpunt van respect voor menselijk leven wenselijk is bepaalde handelingen met menselijke geslachtscellen en embryo's te verbieden, te regelen onder welke voorwaarden andere handelingen met menselijke geslachtscellen en embryo's ter verbetering van de medische zorg toelaatbaar zijn en regelen te stellen met betrekking tot de zeggenschap over geslachtscellen en embryo's;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 2. geslachtscellen: menselijke zaad- en eicellen;

 3. embryo: cel of samenhangend geheel van cellen met het vermogen uit te groeien tot een mens;

 4. foetus: embryo in het menselijk lichaam;

 5. centrale commissie: de commissie, bedoeld in artikel 14 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;

 6. degene die het wetenschappelijk onderzoek verricht: degene die de opdracht heeft gegeven voor de organisatie of uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek;

 7. degene die het wetenschappelijk onderzoek uitvoert: degene die belast is met de feitelijke uitvoering van het onderzoek. Indien de feitelijke uitvoering geschiedt door een werknemer of een andere hulppersoon, wordt degene die van deze persoon gebruik maakt aangemerkt als degene die het onderzoek uitvoert.

Artikel 2

1.

Het bestuur van een instelling waar buiten het menselijk lichaam embryo's tot stand worden gebracht of anderszins handelingen met embryo's worden verricht, stelt na advies van de commissie die ingevolge de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen is belast met het beoordelen van onderzoeksvoorstellen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek in de instelling, een protocol vast betreffende handelingen met geslachtscellen en embryo's. Wijzigingen en aanvullingen van het protocol behoeven eveneens voorafgaand advies van bedoelde commissie.

2.

In het protocol worden, voor zover in de instelling van toepassing, met inachtneming van de artikelen 5 tot en met 9a regels gesteld betreffende de zeggenschap over geslachtscellen en embryo's, het tot stand brengen van embryo's buiten het menselijk lichaam, het tot stand brengen van een zwangerschap met die embryo's en het gebruik van geslachtscellen en embryo's voor andere doeleinden.

3.

Het protocol bevat in ieder geval regels met betrekking tot:

 1. de wijze waarop de ovulatiestimulatie plaatsvindt;

 2. de wijze waarop geslachtscellen worden verkregen;

 3. de werkwijze bij de bevruchting en bij de ontwikkeling en implantatie van de embryo's;

 4. de wijze waarop geslachtscellen en embryo's worden bewaard en waarop de herkomst en de bewaring worden vastgelegd in de administratie van de instelling;

 5. de termijn gedurende welke geslachtscellen en embryo's worden bewaard en de gang van zaken daarna;

 6. de werkwijze betreffende het ter beschikking stellen van geslachtscellen en embryo's voor andere doeleinden en gebruik na overlijden;

 7. de wijze waarop betrokkene wordt ondersteund bij het nemen van een beslissing omtrent donatie van geslachtscellen ten behoeve van de zwangerschap van een ander, indien voor de verkrijging van de geslachtscellen een invasieve ingreep bij betrokkene noodzakelijk is.

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

Paragraaf 2. Regels betreffende de zeggenschap over geslachtscellen en embryo's

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 9a

Paragraaf 3. Regels betreffende wetenschappelijk onderzoek met embryo's buiten het menselijk lichaam waarmee geen zwangerschap tot stand wordt gebracht

Artikel 10

Artikel 11 [Nog niet in werking]

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Paragraaf 4. Regels betreffende wetenschappelijk onderzoek met embryo's buiten het menselijk lichaam waarmee wordt beoogd een zwangerschap tot stand te brengen

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Paragraaf 5. Regels betreffende wetenschappelijk onderzoek met foetussen

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Paragraaf 6. Verboden handelingen met geslachtscellen en embryo's

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Paragraaf 7. Strafbepalingen

Artikel 28

Paragraaf 8. Slotbepalingen

Artikel 29

Artikel 30 [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34