Home

Overdrachtsbesluit Sanctiewet 1977

Geldig vanaf 1 januari 2015
Geldig vanaf 1 januari 2015

Overdrachtsbesluit Sanctiewet 1977

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2015]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 18 juni 2002, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken, nr. WJB 2002-0698M;

Gelet op artikel 10f van de Sanctiewet 1977;

De Raad van State gehoord (advies van 27 juni 2002, no. W06.02.0257/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 4 juli 2002, nr. WJB 2002-0765M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. de wet: Sanctiewet 1977;

 2. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;

 3. de rechtspersonen: de door Onze Minister op grond van artikel 10, tweede lid, van de wet aangewezen rechtspersonen.

Artikel 2

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 10f, eerste lid, van de wet worden de bevoegdheden die Onze Minister heeft op grond van de artikelen 10b, 10ba, 10c, eerste lid, 10d, eerste lid, en 10e, derde lid, van de wet, alsmede de bevoegdheid die Onze Minister heeft op grond van artikel 10h van de wet, voor zover de in het laatstgenoemde artikel bedoelde gegevens en inlichtingen door de in dat artikel bedoelde instellingen rechtstreeks bij de rechtspersonen worden opgevraagd, overgedragen aan de rechtspersonen, voor zover deze ingevolge artikel 10, tweede lid, van de wet met toezicht zijn belast.

Artikel 3

Aan de overdracht van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, worden de volgende beperkingen gesteld en voorschriften verbonden:

 1. de rechtspersonen verstrekken onverwijld aan Onze Minister op zijn verzoek alle inlichtingen die van belang kunnen zijn voor:

  1. 1°.

   de nakoming van internationale afspraken en verplichtingen;

  2. 2°.

   de beoordeling van de resultaten van het bij of krachtens de wet gehouden toezicht;

 2. de rechtspersonen dragen bij aan de totstandkoming van procedurele afspraken tussen de rechtspersonen, de betrokken ministeries en overheidsinstellingen en de in gevolge artikel 10, eerste lid, van de wet aangewezen ambtenaren of andere personen ten behoeve van de uitvoering van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde;

 3. de rechtspersonen maken schriftelijke afspraken over de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling ten behoeve van de in dit besluit overgedragen taken en bevoegdheden;

 4. de bevoegdheid, bedoeld in artikel 10b, eerste en tweede lid, van de wet om regels te stellen, wordt slechts uitgeoefend na overleg met Onze Minister;

 5. de rechtspersonen doen van elke gebruikmaking van de in artikel 10h van de wet bedoelde bevoegdheid om informatie te verstrekken aan buitenlandse instanties onverwijld melding aan Onze Minister.

Artikel 4

Artikel 5