Home

Saneringsregeling asbestwegen tweede fase

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Saneringsregeling asbestwegen tweede fase

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

§ 1. Definities en reikwijdte

Artikel 1

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. weg:

weg, pad, erfverharding of gedeelte daarvan, alsmede andere grond die bestemd is om door rij- of ander verkeer te worden gebruikt, uitgezonderd aangrenzende bermen;

b. stroken:

gedeelten van de aan een weg grenzende bermen met een breedte van ten hoogste een halve meter;

c. asbestbevattende weg:

weg waarin de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest, beide bepaald volgens NEN 5897, uitgave februari 1999, meer is dan honderd milligram per kilogram;

d. asbestbevattende stroken:

stroken waarin de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest, beide bepaald volgens NEN 5897, uitgave februari 1999, meer is dan honderd milligram per kilogram;

e. Eternit:

Eternit Fabrieken B.V., Eternit B.V. of Eternit Holding B.V., te Hof van Twente;

f. Asbestona:

Martinit B.V. te Hof van Twente;

g. eigenaar:

eigenaar of degene die uit anderen hoofde bevoegd is handelingen te verrichten aan een asbestbevattende weg of aan asbestbevattende stroken;

h. de minister:

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

2.

Onder asbest, serpentijnasbest en amfiboolasbest wordt verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in het Besluit asbestwegen milieubeheer.

Artikel 2

1.

Deze regeling is van toepassing op wegen en stroken, gelegen binnen een straal van twaalf kilometer rond de voormalige gemeente Goor of binnen een straal van twaalf kilometer rond de gemeente Harderwijk, te rekenen vanaf de gemeentegrenzen.

2.

Deze regeling is niet van toepassing op:

  1. wegen en stroken, gelegen op het terrein, kadastraal bekend als Goor, sectie B, nummers 2711, 2712 en 2231;

  2. wegen en stroken, gelegen op het terrein, kadastraal bekend als gemeente Harderwijk, sectie E, nummer 4740 en 4862;

  3. wegen en stroken die in strijd met het omgevingsplan zijn aangelegd, voor zover die strijd niet alsnog door een wijziging van dat plan is of wordt opgeheven;

  4. wegen en stroken, die crocidoliet bevatten dat na 1 oktober 1978 is aangebracht;

  5. wegen en stroken, waarop na 1 juli 1993 asbest is aangebracht;

  6. wegen en stroken, waarop asbestbevattende afvalstoffen zijn aangebracht die niet rechtstreeks afkomstig zijn van Asbestona of Eternit;

  7. wegen en stroken, waarvoor krachtens de Saneringsregeling asbestwegen Twente, de Saneringsregeling overige asbestwegen of de Saneringsregeling asbestwegen Haaksbergen een maatregel is toegekend.

3.

Deze regeling is voorts van toepassing op wegen en stroken, gelegen buiten een straal van twaalf kilometer rond de voormalige gemeente Goor of buiten een straal van twaalf kilometer rond de gemeente Harderwijk, te rekenen vanaf de gemeentegrenzen, voorzover er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat die wegen en stroken niet zijn aan te merken als wegen en stroken, als bedoeld in het tweede lid, onder d, e en f.

§ 2. Saneringen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

§ 3. Saneringen voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 14

Artikel 15

Bijlage behorend bij de artikelen 8, tweede lid, en 13, tweede lid