Home

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Geldig vanaf 1 januari 2020
Geldig vanaf 1 januari 2020

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2020]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om, mede in verband met artikel 1 van de Grondwet en alsmede op grond van de Richtlijn nr. 2000/78/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2000, tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PbEG, 2000, L303), ter bevordering van de deelneming op gelijke voet aan het maatschappelijke leven bescherming te bieden tegen discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte en dat het daarom wenselijk is behoudens de door de wet genoemde uitzonderingen onderscheid op deze grond te verbieden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Algemeen

Artikel 01

Ieder mens moet in staat worden gesteld aansluitend bij zijn eigen mogelijkheden autonoom te zijn.

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

  1. onderscheid: direct en indirect onderscheid, alsmede de opdracht daartoe;

  2. direct onderscheid: indien een persoon op grond van handicap of chronische ziekte op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld;

  3. indirect onderscheid: indien een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen met een handicap of chronische ziekte in vergelijking met andere personen bijzonder treft.

Artikel 1a

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 3

§ 2. Arbeid

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

§ 3. Goederen en diensten

Artikel 5b

Artikel 6 [Vervallen per 14-06-2016]

§ 3a. Wonen

Artikel 6a

Artikel 6b

Artikel 6c

§ 4. Openbaar vervoer

Artikel 7

Artikel 8

§ 5. Rechtsbescherming

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 14

Artikel 15