Home

Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

Geldig vanaf 1 oktober 2022
Geldig vanaf 1 oktober 2022

Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2022]

Aanhef

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (PbEG L 194), zoals laatstelijk gewijzigd bij beschikking nr. 96/350/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 mei 1996 houdende aanpassing ingevolge artikel 17 van de bijlagen IIA en IIB (PbEG L 135/32) en richtlijn nr. 75/439/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie (PbEG L 194), zoals gewijzigd door richtlijn nr. 87/101/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 december 1986 tot wijziging van Richtlijn 75/439/EEG inzake de verwijdering van afgewerkte olie (PbEG L 42), alsmede de artikelen 10.45, vijfde lid, en 10.55, vierde lid, van de Wet milieubeheer en de artikelen 3, 4 en 10, tweede lid, van het Besluit inzamelen afvalstoffen;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. wet: Wet milieubeheer;

  2. besluit: Besluit inzamelen afvalstoffen;

  3. vervoeren: voor anderen tegen vergoeding vervoeren;

  4. lijst van inzamelaars: lijst van inzamelaars als bedoeld in artikel 10.45, eerste lid, onder a, van de wet;

  5. lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars: lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars als bedoeld in artikel 10.55, eerste lid, van de wet.

Artikel 2

De artikelen 2, 3, 4, 6, en 12, eerste, tweede en vijfde lid, van het besluit zijn van overeenkomstige toepassing op de vermelding van een vervoerder, handelaar of bemiddelaar op de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars.

Artikel 3

1.

De aanvraag voor een vermelding op de lijst van inzamelaars of op de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars en een melding van een verandering van de gegevens, bedoeld in artikel 4 van het besluit, wordt gedaan met de in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen formulieren.

2.

De aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 9 van het besluit wordt gedaan met het daarvoor in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen formulier.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 8 [Vervallen per 21-02-2012]

Artikel 9 [Vervallen per 21-02-2012]

Artikel 10 [Vervallen per 21-02-2012]

Artikel 11 [Vervallen per 21-02-2012]

Artikel 12

Bijlage 1

Bijlage 2