Home

Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen

Geldig vanaf 1 juli 2021
Geldig vanaf 1 juli 2021

Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 maart 2005, VGP/P&L 2566277, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Economische Zaken en van Justitie;

Gelet op:

– verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG (PbEU L 338);

artikel 1, 4, eerste lid, 8, eerste lid, onder c, 13, onder a, en 32b van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 6 april 2005, nr. W13.05.0080/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 mei 2005, VGP/P&L 2584706, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Economische Zaken en van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder

 1. verpakking: artikel dat

  1. 1°.

   wordt gebruikt voor het verpakken, het anderszins geheel of gedeeltelijk omhullen dan wel het op enige wijze aanbieden van eet- of drinkwaren, hetzij in rechtstreekse aanraking met die waren, hetzij zodanig dat onder normale omstandigheden stoffen aan die waren kunnen worden afgegeven;

  2. 2°.

   is bestemd voor gebruik overeenkomstig het onder 1° bepaalde; of

  3. 3°.

   redelijkerwijs kan worden geacht bij normaal of te verwachten gebruik met levensmiddelen in contact te komen of aan levensmiddelen hun bestanddelen af te geven;

 2. gebruiksartikel: technisch voortbrengsel dat

  1. 1°.

   wordt gebruikt in rechtstreekse aanraking met eet- of drinkwaren;

  2. 2°.

   is bestemd voor gebruik overeenkomstig het onder 1° bepaalde; of

  3. 3°.

   redelijkerwijs kan worden geacht bij normaal of te verwachten gebruik met levensmiddelen in contact te komen of aan levensmiddelen hun bestanddelen af te geven;

 3. verordening (EG) 1935/2004: verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG (PbEU L 338);

 4. verordening (EU) 284/2011: verordening (EU) nr. 284/2011 van de Commissie van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer van keukengerei van polyamide- of melaminekunststof van oorsprong of verzonden uit de Volksrepubliek China en de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China (PbEU 2011, L 77).

Artikel 2

1.

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 3, eerste lid, en artikel 5.

2.

Het is verboden te handelen in strijd met de krachtens artikel 4, eerste lid, gestelde regels.

3.

Het is verboden te handelen in strijd met de bij artikel 3, eerste en tweede lid, artikel 4, tweede tot en met zesde lid, artikel 15, eerste, derde, vierde, zevende, achtste en negende lid, artikel 17 en de krachtens artikel 5, eerste lid, van verordening (EG) 1935/2004 gestelde voorschriften.

4.

Het is verboden te handelen in strijd met de bij artikel 3, eerste en derde lid, 4 en 8 van verordening (EU) 284/2011 gestelde voorschriften.

Artikel 3

1.

Een verpakking of gebruiksartikel:

 1. is vervaardigd uit materialen die op grond van hun uit het oogpunt van volksgezondheid goede hoedanigheid zijn aangewezen door Onze Minister zulks onder het stellen van regels omtrent de stoffen, waaruit die materialen zijn vervaardigd;

 2. is niet zodanig vervaardigd, dat die verpakking of dat gebruiksartikel uit het oogpunt van volksgezondheid gevaar oplevert of kan opleveren; en

 3. bevindt zich in zindelijke staat.

2.

Stoffen, afkomstig van materialen als bedoeld in het eerste lid, onder a, worden niet gerekend tot de in eet- of drinkwaren aanwezige stoffen voor zover deze aan die waren zijn afgegeven door een verpakking bedoeld in artikel 1, onder a, 1°, of een gebruiksartikel, bedoeld in artikel 1, onder b, 1°.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6a [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14