Home

Regeling toezicht Sanctiewet 1977

Geldig vanaf 9 mei 2014
Geldig vanaf 9 mei 2014

Regeling toezicht Sanctiewet 1977

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 09-05-2014]

Aanhef

De Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank NV,

Gelet op artikel 10, tweede lid, artikel 10b en artikel 10f van de Sanctiewet 1977;

Gelet op het Overdrachtsbesluit Sanctiewet 1977 (Stb. 2002, 403);

Gelet op de Aanwijzingsregeling rechtspersonen Sanctiewet 1977 (Stcrt. 2002 106; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 augustus 2002, Stcrt. 2002, 165);

Na overleg met de Minister van Financiën;

Besluiten:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. instelling: een instelling als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977;

  2. relatie: een ieder die betrokken is bij een financiële dienst of een financiële transactie;

  3. Sanctieregelgeving: de Sanctiewet 1977 en de op grond van de Sanctiewet 1977 vastgestelde regelingen en besluiten met betrekking tot het financieel verkeer;

  4. toezichthouder: de Autoriteit Financiële Markten dan wel De Nederlandsche Bank NV, voor zover deze rechtspersonen zijn belast met het toezicht op de naleving door instellingen van het bij of krachtens de vijfde afdeling van de Sanctiewet 1977 bepaalde met betrekking tot het financieel verkeer.

Artikel 2

1.

De instelling waarborgt dat zij op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle maatregelen heeft getroffen ter naleving van de Sanctieregelgeving.

2.

De maatregelen als bedoeld in het eerste lid zien tenminste op een adequate controle van de administratie van de instelling op het overeenkomen van de identiteit van een relatie met een (rechts)persoon of entiteit, als bedoeld in de Sanctieregelgeving, met het oog op het bevriezen van de financiële middelen van die relatie of het voorkomen van het ter beschikking stellen van financiële middelen of diensten aan die relatie.

Artikel 3

Indien de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit, als bedoeld in de Sanctieregelgeving, meldt de instelling dit onverwijld aan de toezichthouder. Bij de melding legt de instelling tevens de gegevens over van de identiteit van die relatie aan de toezichthouder.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7