Home

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Geldig van 28 maart 2024 tot 1 januari 2025
Geldig van 28 maart 2024 tot 1 januari 2025

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 28-03-2024 tot 01-01-2025]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 5d, eerste en vierde lid, 5e, vijfde en zesde lid, 5f, derde en vijfde lid, 5g, 59b, 60 en 69 van de Meststoffenwet;

Gelet op artikel 64 van de Wet bodembescherming;

Gelet op de artikelen 26, tweede en derde lid, 28, tweede lid, onderdeel b, 35, eerste lid, onderdeel b, 36, 41, 46, 52, 53, derde lid, 54, 55, derde lid, 56, 64, 70 en 71 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet;

Gelezen het advies van de Technische Commissie Bodembescherming;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • automatische bemonsterings- en verpakkingsapparatuur: apparatuur als bedoeld in artikel 48b van het besluit in samenhang met artikel 78 onderscheidenlijk 79;

 • bedrijfslocatie: elke afzonderlijke locatie van de locaties, bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel a, van het besluit, en artikel 38, tweede lid, onderdeel a, van het besluit;

 • besluit: Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet;

 • centrale zandgronden: zandgronden gelegen in de provincies Overijssel, Gelderland of Utrecht;

 • champost: product van paardenmest, ponymest, pluimveemest of een mengsel daarvan waarop champignons zijn geteeld;

 • combinatienummer: nummer dat door de minister ter identificatie van een transportmiddel voor drijfmest is verstrekt en dat bij vervoer middels een transportvoertuig is samengesteld uit de op grond van artikel 45, vierde en zesde lid, verstrekte gegevens en in het geval van vervoer door middel van een pijpleiding is samengesteld uit de op grond van artikel 45, vierde lid, verstrekte gegevens;

 • derogatiebeschikking: beschikking van de Europese Commissie tot verlening van een door Nederland gevraagde derogatie op grond van Bijlage III, punt 2, onder b, van richtlijn 91/676/EEG op grond waarvan onder voorwaarden een grotere hoeveelheid dierlijke mest op of in de bodem mag worden gebracht dan bepaald in punt 2, tweede alinea, inleidende zinnen en onder a) van Bijlage III bij richtlijn 91/676/EEG;

 • diereenheid: één varkenseenheid of 14,8 pluimvee-eenheden;

 • dikke fractie: vaste mest, bestaande uit koek na mestscheiding met mestcode 13 of 43, genoemd in bijlage I, of een mengsel van vaste mest waarin koek na mestscheiding met mestcode 13 of 43 is opgenomen;

 • erkend laboratorium: laboratorium dat beschikt over een accreditatie van de Raad voor de uitvoering en kwaliteitsborging van analyses van stikstof en fosfaat in dierlijke mest op grond van het accreditatieprogramma AP05, dat is opgenomen in bijlage H, en is erkend als bedoeld in artikel 80a;

 • eutrofiëring: een verrijking van het water door stikstof- en fosfaatverbindingen, die leidt tot een versnelde groei van algen en hogere plantaardige levensvormen met als gevolg een ongewenste verstoring van het evenwicht tussen de verschillende in het water aanwezige organismen en een verslechtering van de waterkwaliteit;

 • gewasperceel: perceel of deel van een perceel met een minimale omvang van twee hectare waarop één en hetzelfde gewas als bedoeld in bijlage A, wordt geteeld;

 • GR-apparatuur: apparatuur als bedoeld in artikel 49, eerste lid, van het besluit;

 • hovenier: ondernemer, niet zijnde een landbouwer of intermediair die zich beroepsmatig met de aanleg en het onderhoud van tuinen en andere groenobjecten bezighoudt;

 • hypotheekhouder: degene ten gunste van wie een recht van hypotheek is gevestigd op een registergoed behorende tot een bedrijf;

 • kennisgeving van overgang: kennisgeving van overgang van een productierecht, of een gedeelte daarvan, als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de wet;

 • mengvoeders: mengvoeders als bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit diervoeders 2012;

 • mestkorrels: dierlijke meststoffen die in een overeenkomstig artikel 24, eerste lid, onderdeel f of g, van verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (PbEU L 300) erkende inrichting of bedrijf zodanig zijn bewerkt dat het drogestofgehalte ervan ten minste 90% bedraagt;

 • mineralenconcentraat: door middel van ultrafiltratie of gelijkwaardige industriële technieken, gevolgd door omgekeerde osmose uit dierlijke meststoffen als eindproduct vervaardigd concentraat;

 • minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • monsternemende organisatie: organisatie die beschikt over een accreditatie van de Raad voor de bemonstering van dierlijke mest overeenkomstig het accreditatieprogramma dierlijke mest AP06, dat is opgenomen in bijlage Ea, en is erkend als bedoeld in artikel 78c;

 • noordelijke zandgronden: zandgronden gelegen in de provincies Friesland, Groningen of Drenthe;

 • opmerkingscode: code overeenkomend met een omstandigheid die zich ter zake van het vervoer van dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of compost voordoet, genoemd in bijlage F en bijlage G, onderdeel B;

 • productielocatie: gebouw of afgescheiden gedeelte daarvan als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de wet, dat onderdeel uitmaakt van een bedrijf;

 • Raad: Raad voor Accreditatie te Utrecht, dan wel een andere nationale accreditatie-instantie, bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PbEU 2008, L 218);

 • richtlijn 91/676/EEG: Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEU L 324);

 • rVDM: systeem voor het vervoer van dierlijke meststoffen, bedoeld in artikel 51, eerste lid, van het besluit;

 • rVDM-nummer: uniek nummer als bedoeld in artikel 54, elfde lid;

 • startmelding: melding als bedoeld in artikel 51, derde lid, onderdeel a, van het besluit;

 • tuincentrum: onderneming, niet zijnde een bedrijf of intermediair die met de activiteit ‘tuincentra’ met SBI-code 47.76.2 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel;

 • vaste mest: dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn;

 • verordening (EG) nr. 1069/2009: verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (PbEU L 300);

 • verordening (EU) nr. 2016/429: verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (diergezondheidswetgeving) (PbEU 2016, L84);

 • Verordening (EU) 2019/1009: Verordening (EU) 2019/1009 van het Europees parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2003/2003 (PbEU 2019, L170);

 • verordening (EU) nr. 2019/2035: verordening (EU) 2019/2035 van de Commissie van 28 juni 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor inrichtingen waar landdieren worden gehouden en broederijen, alsmede voor de traceerbaarheid van bepaalde gehouden landdieren en broedeieren (PbEU 2019, L 314);

 • vervoersbewijs zuiveringsslib en compost: vervoersbewijs als bedoeld in artikel 55 van het besluit in samenhang met artikel 69n;

 • vervreemder van een productierecht: landbouwer van wiens bedrijf een productierecht, of een gedeelte daarvan, afkomstig is;

 • verwerver van een productierecht: landbouwer naar wiens bedrijf een productierecht, of een gedeelte daarvan, moet overgaan; en

 • vloeibaar zuiveringsslib: zuiveringsslib dat verpompbaar is;

 • vooraanmelding: mededeling als bedoeld in artikel 50 van het besluit;

 • weegmelding: melding die betrekking heeft op de gewichtsbepaling van de dierlijke meststoffen als bedoeld in artikel 59, vierde lid;

 • weegwerktuig: niet-automatisch weegwerktuig als bedoeld in artikel 1 van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers dat voldoet aan de bij of krachtens dat besluit gestelde regels;

 • westelijke zandgronden: zandgronden gelegen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland of Zeeland;

 • wet: Meststoffenwet;

 • zuidelijke zandgronden: zandgronden gelegen in de provincies Limburg of Noord-Brabant.

2.

Voor de toepassing van hoofdstuk 3 wordt onder graasdieren, perceel, zuiveringsslib en compost verstaan hetgeen daaronder in artikel 1 van het besluit wordt verstaan.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze regeling, met uitzondering van hoofdstuk 4, worden de hoeveelheden meststoffen en de hoeveelheden diervoeders uitgedrukt in kilogrammen of liters alsmede in kilogrammen stikstof en kilogrammen fosfaat.

Artikel 3

Hoofdstuk 2. Verhandelen van meststoffen

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Hoofdstuk 3. Gebruiksnormen

§ 1. Derogatie

Artikel 23a [Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 25a

Artikel 25b

Artikel 25c

Artikel 25d [Vervallen per 18-02-2021]

Artikel 26 [Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 27

Artikel 27a

Artikel 27b

Artikel 27c

§ 2. Stikstofgebruiksnorm

Artikel 28

Artikel 28a

Artikel 28b

Artikel 28c

Artikel 28d

Artikel 28e

Artikel 28f

Artikel 29

§ 3. Fosfaattoestand van de bodem en fosfaatgebruiksnormen

Artikel 29a

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 33a

Artikel 33b

Artikel 33c

Artikel 34 [Vervallen per 15-02-2023]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2020]

§ 4. Tijdelijke vrijstelling mineralenconcentraat

Artikel 35a

Artikel 35b

Artikel 35c

Artikel 35d

Artikel 35e

Artikel 35f

Artikel 35g

Hoofdstuk 4. Opslagcapaciteit dierlijke meststoffen

Artikel 36

Hoofdstuk 5. Administratieve verplichtingen landbouwers

Artikel 37

Artikel 37a

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Hoofdstuk 6. Administratieve verplichtingen intermediairs

Artikel 45

Artikel 45a

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 48a

Artikel 49

Hoofdstuk 7. Administratieve verplichtingen overige leveranciers en afnemers

Artikel 50

Artikel 50a

Artikel 51

Artikel 51a

Artikel 52

Hoofdstuk 8. Vervoer van meststoffen

§ 1. Apparatuur ten behoeve van het vervoer van dierlijke meststoffen

Artikel 53

§ 2. Vooraanmelding bij het vervoer van dierlijke meststoffen

Artikel 54

§ 3. Het vervoer van dierlijke meststoffen

Artikel 55

Artikel 56

§ 4. Bemonsteren bij vervoer van dierlijke meststoffen

Artikel 57

Artikel 58

§ 5. Wegen bij vervoer van dierlijke meststoffen

Artikel 59

§ 6. Voltooien van het vervoer van dierlijke meststoffen

Artikel 60

Artikel 61

§ 7. Bijzondere situaties – Maatwerk

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 69a

Artikel 69b

Artikel 69c

Artikel 69d

Artikel 69e

Artikel 69f

Artikel 69g

Artikel 69h

Artikel 69i

Artikel 69j

Artikel 69k

Artikel 69l

§ 8. Voorzieningen ingeval van storingen in de bereikbaarheid of beschikbaarheid van rVDM

Artikel 69m

Artikel 69n

Artikel 69o

Artikel 69p

Artikel 69q

Artikel 69r

Artikel 69s

Artikel 69t

Artikel 69u

Artikel 69v

Artikel 69va [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 69vb [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 69vc [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 69vd [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 69ve [Vervallen per 01-01-2024]

§ 9. Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost

Artikel 69w

Artikel 69x

Artikel 69y

Artikel 69z

Artikel 69aa

Hoofdstuk 8a. Mestverwerking

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 72a

Artikel 72b

Artikel 72c

Artikel 72d

Artikel 72e

Artikel 72f

Hoofdstuk 9. Hoeveelheidbepaling

§ 1. Mestproductie

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 74a [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 75

Artikel 75a

Artikel 75b

Artikel 75c

Artikel 75d

Artikel 75e

§ 2. Afgevoerde en aangevoerde dierlijke meststoffen

Artikel 75f [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 78a [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 78b [Vervallen per 01-02-2019]

Artikel 78c

Artikel 78d

Artikel 78e

Artikel 78f

Artikel 78g

Artikel 78h

Artikel 78i

Artikel 78j [Vervallen per 01-02-2019]

Artikel 78k [Vervallen per 01-02-2019]

Artikel 78l

Artikel 78la

Artikel 78m [Vervallen per 01-02-2019]

Artikel 78n [Vervallen per 01-02-2019]

Artikel 78o [Vervallen per 01-02-2019]

Artikel 78p [Vervallen per 01-02-2019]

Artikel 78q

Artikel 78r [Vervallen per 01-02-2019]

Artikel 78s [Vervallen per 01-02-2019]

Artikel 78t [Vervallen per 01-02-2019]

Artikel 78u

Artikel 78v

Artikel 79

Artikel 79a

Artikel 80

Artikel 80a

Artikel 80b

Artikel 80c

Artikel 80d

Artikel 80e

Artikel 81

Artikel 82 [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 83 [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 83a [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 84 [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 85 [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 86 [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 87 [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 88 [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 89 [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 89a [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 90 [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 91 [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 91a [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 91b [Vervallen per 01-01-2023]

§ 3. Afgevoerde en aangevoerde andere meststoffen

Artikel 92

Artikel 92a

Artikel 92b

Artikel 92c

Artikel 93

§ 4. Voorraden meststoffen

Artikel 94

Artikel 95

§ 5. Gasvormige verliezen

Artikel 96

§ 6. Diervoeders

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101

§ 7. Staldieren en eieren

Artikel 102

Artikel 102a

Artikel 103

§ 8. Fosfaattoestand van de bodem

Artikel 103a

Artikel 103b

Artikel 103c

§ 9. Gewasopbrengst

Artikel 103d

Hoofdstuk 10. Overgang van een productierecht, voorwaarden uitzondering uitbreidingsverbod fosfaatrechten voor jongvee zoogkoeienhouderij, de verplaatsing van een varkens-, kippen- of kalkoenhouderij binnen een bedrijf en mestproductieplafonds

§ 1. Kennisgeving van overgang

Artikel 104

Artikel 104a

§ 2. Blokkaderecht

Artikel 105

Artikel 106

Artikel 107

Artikel 108

Artikel 109

§ 3. Vervallen van een productierecht

Artikel 110

§ 3a. Voorwaarden toepasselijkheid uitzondering op uitbreidingsverbod fosfaatrechten voor jongvee zoogkoeienhouderij

Artikel 110a

Artikel 110b

Artikel 110c

Artikel 110d

Artikel 110e

§ 4. Leges

Artikel 111

§ 4a. Versoepeling compartimentering bij mestverwerking of mestvergisting

Artikel 111a

Artikel 111b

§ 5. Uitbreiding buiten rechten

Artikel 112

Artikel 113

Artikel 114

Artikel 115

Artikel 116

Artikel 117

Artikel 118

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 120a

Artikel 121

§ 6. Mestproductieplafonds

Artikel 121Aa

Artikel 121Ab

Artikel 121Ac

Hoofdstuk 10a. Regelen betreffende de wijze van uitvoering van het controleprogramma

Artikel 121a

Artikel 121b

Artikel 121c

Artikel 121d

Hoofdstuk 11. Overige bepalingen

Artikel 122

Artikel 123

Artikel 124

Artikel 124a

Artikel 125

Artikel 126

Artikel 127

Artikel 127a

Artikel 128

Artikel 128a

Artikel 128b [Vervallen per 01-06-2023]

Artikel 129

Artikel 130

Artikel 131

Artikel 132

Artikel 133

Artikel 133a

Artikel 134 [Vervallen per 16-07-2022]

Artikel 135

Artikel 136

Bijlage

bijlage Aa. behorende bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

bijlage Ab. behorende bij de artikelen 8 en 9 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

bijlage Ac. behorende bij de artikelen 17 tot en met 22 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Bijlage Aca. NV-gebieden

Bijlage Ad. behorende bij artikel 25 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Bijlage Ae. Natura 2000-gebieden als bedoeld in artikel 25a, zesde lid

Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij de artikelen 28 tot en met 28d

Bijlage B. behorende bij artikel 29 van de uitvoeringsregeling Meststoffenwet: Werkingscoëfficiënt

Bijlage C [Vervallen per 18-02-2021]

Bijlage D. Diergebonden forfaitaire gehalten

Bijlage E. behorende bij de artikelen 53 , 78 , en 79

Bijlage Ea. behorende bij de artikelen 78d , 78i , 78q en 78u van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Bijlage F. behorende bij de artikelen 1 en 54

Bijlage G. behorende bij de artikelen 69w en 69x

Bijlage H. behorende bij artikel 80b en 81, derde en zesde lid

Bijlage I. Forfaitaire mineralengehalten in dierlijke mest en mestcodes

bijlage Ia. behorende bij artikel 92b van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Bijlage J. behorende bij de artikelen 97 , 100 en 101 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Bijlage K. behorende bij artikel 98

Bijlage L. bij de artikelen 27b en 103a van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Bijlage M. behorende bij artikel 130