Home

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 juli 2005, nr. TRCJZ/2005/848, Directie Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op richtlijn nr. 91/676/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraat uit agrarische bronnen (PbEG L 375) en verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (PbEG L 30);

Gelet op de artikelen 1, vierde lid, 1a, eerste lid, 6, eerste en tweede lid, 6a, 59, 59a, 59b, 59c, 61 en 61a van de Meststoffenwet en gelet op artikel 23 van de Destructiewet;

De Raad van State gehoord (advies van 21 oktober 2005, no. W11.05.0329/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 27 oktober 2005, nr. TRCJZ/2005/3179, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. wet: Meststoffenwet;

 2. perceel: aaneengesloten, door wegen, waterwegen, sloten, houtopstanden, muren, wallen of anderszins topografisch begrensde oppervlakte grond, dan wel het gedeelte daarvan behorend tot één bedrijf;

 3. graasdieren: runderen, uitgezonderd andere vleeskalveren dan rosékalveren, schapen, geiten, paarden, ezels, Midden-Europese edelherten, damherten en waterbuffels;

 4. staldieren: andere dieren dan graasdieren;

 5. zuiveringsslib:

  1. 1°.

   slib, dat afkomstig is van een installatie voor de zuivering van huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater dan wel ander afvalwater van soortgelijke samenstelling als huishoudelijk, stedelijk en industrieel afvalwater; of

  2. 2°.

   slib, dat afkomstig is van septictanks en andere installaties voor de verzameling, afvoer en behandeling van afvalwater met uitzondering van vet- en zandvangers;

 6. compost: product afkomstig uit een aeroob proces, dat bestaat uit één of meer organische afvalstoffen die al dan niet met bodembestanddelen zijn gemengd en die met behulp van micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een homogeen en zodanig stabiel eindproduct dat daarin alleen nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt en dat niet mede bestaat uit dierlijke meststoffen en niet verpompbaar is;

 7. meststoffenverordening: verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake meststoffen (PbEU L 304);

 8. anorganische meststoffen: meststoffen waarin de aangegeven nutriënten voorkomen in de vorm van mineralen die door winning of door fysische of chemische industriële processen zijn verkregen, alsmede calciumcyaanamide, ureum en de condensatie- en associatieproducten ervan en meststoffen die chelaatvormige of complexvormige micronutriënten als bedoeld in de meststoffenverordening bevatten;

 9. EG-meststoffen: als «EG-meststof» aangeduide meststoffen die tot een in bijlage I van de meststoffenverordening vermeld type meststoffen behoren en die aan de bij of krachtens die verordening gestelde voorschriften voldoen;

 10. overige anorganische meststoffen: anorganische meststoffen niet zijnde EG-meststoffen of herwonnen fosfaten;

 11. organische meststoffen: meststoffen niet zijnde anorganische meststoffen;

 12. overige organische meststoffen: organische meststoffen niet zijnde dierlijke meststoffen, zuiveringsslib, compost of herwonnen fosfaten;

 13. kalkmeststoffen: organische of anorganische meststoffen die hoofdzakelijk zijn bedoeld om zuurgraad in de bodem in stand te houden of te verlagen;

 14. afvalstoffen: afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer;

 15. intermediaire onderneming: onderneming, niet zijnde een bedrijf, in het kader waarvan al dan niet uitsluitend dierlijke meststoffen worden verhandeld of worden gebruikt;

 16. ondernemer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die, of samenwerkingsverband van natuurlijke personen of rechtspersonen dat een onderneming voert;

 17. intermediair: ondernemer die een intermediaire onderneming voert;

 18. diervoeders: diervoeders als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet dieren;

 19. vervoeren van meststoffen: elk feitelijk transporteren van meststoffen, het laden en lossen van deze meststoffen inbegrepen, met uitzondering van het feitelijk transporteren binnen een bedrijf;

 20. vracht meststoffen: hoeveelheid meststoffen die als eenheid in een afzonderlijk transportmiddel al dan niet met aanhanger wordt vervoerd;

 21. leverancier van meststoffen: landbouwer of ondernemer die meststoffen feitelijk overdraagt met het oogmerk de meststoffen buiten zijn bedrijf of onderneming te brengen;

 22. afnemer van meststoffen: degene die meststoffen feitelijk krijgt overgedragen;

 23. drijfmest: dierlijke meststoffen die verpompbaar zijn;

 24. apparatuur voor automatische gegevensregistratie: apparatuur waarmee de gegevens met betrekking tot een vracht meststoffen automatisch worden vastgelegd;

 25. satellietvolgapparatuur: apparatuur die met behulp van de door satellieten uitgezonden signalen automatisch de positie van een transportmiddel bepaalt;

 26. opslagruimte voor meststoffen: ruimte die in het kader van een bedrijf of een intermediaire onderneming wordt gebruikt of bestemd is om te worden gebruikt voor de opslag van meststoffen;

 27. herwonnen fosfaten:

  1. 1°.

   struviet, hoofdzakelijk bestaand uit magnesiumammoniumfosfaat, dat is vrijgekomen bij de zuivering van industrieel proceswater of huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater dan wel ander afvalwater door precipitatie met opgelost magnesium, ammonium of kalium;

  2. 2°.

   magnesiumfosfaat, dat is vrijgekomen bij pasteurisatie of bij het drogen van struviet, of

  3. 3°.

   dicalciumfosfaat, hoofdzakelijk bestaand uit dicalciumfosfaat, dat is vrijgekomen bij de zuivering van huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater dan wel ander afvalwater door precipitatie met opgelost calcium.

2.

Onder primaire nutriënten, secundaire nutriënten, micronutriënten, vloeibare meststof en fabrikant wordt verstaan hetgeen daaronder in de meststoffenverordening wordt verstaan.

Artikel 1a

Dit besluit berust mede op artikel 20.6 in verbinding met artikel 20.7, aanhef en onder a, van de Omgevingswet.

Artikel 2

Hoofdstuk II. Aanwijzing veengronden, zand- of lössgronden en kleigronden

Artikel 3

Hoofdstuk III. Verhandelen van meststoffen

Paragraaf 1. Algemene eisen

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Paragraaf 2. Landbouwkundige eisen

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Paragraaf 3. Milieueisen

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Paragraaf 4. Eisen zuiveringsslib, compost en herwonnen fosfaten

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17a

Paragraaf 5. Verpakking en etikettering

Artikel 18

Artikel 19

Paragraaf 6. Overige bepalingen

Artikel 20

Artikel 21

Hoofdstuk IV. Gebruiksnormen, tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond en opgave basisregistratie percelen

Artikel 21a

Artikel 21aa [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 25a

Artikel 26

Hoofdstuk V. Opslagcapaciteit dierlijke meststoffen

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Hoofdstuk VI. Administratieve verplichtingen landbouwbedrijven

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Hoofdstuk VII. Administratieve verplichtingen intermediairs

Artikel 38

Artikel 38a

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Hoofdstuk VIII. Administratieve verplichtingen overige leveranciers en afnemers bedrijven

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Hoofdstuk IX. Vervoer van meststoffen

Paragraaf 1. Vervoer van dierlijke meststoffen

Artikel 48

Artikel 48a

Artikel 48b

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 52a

Paragraaf 2. [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 54 [Vervallen per 01-01-2023]

Paragraaf 3. Vervoersbewijs zuiveringsslib, compost en overige organische meststoffen

Artikel 54a

Artikel 55

Artikel 56

Hoofdstuk IXa. Mestverwerking

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62 [Vervallen per 12-07-2007]

Artikel 63 [Vervallen per 12-07-2007]

Artikel 64 [Vervallen per 12-07-2007]

Hoofdstuk X. Regels inzake de hoeveelheidbepaling

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 69a [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 70

Hoofdstuk Xa. [Vervallen per 20-02-2021]

Artikel 70a [Vervallen per 20-02-2021]

Hoofdstuk XI. Overige bepalingen

Artikel 71 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 72

Artikel 72a

Artikel 72b

Artikel 72c

Artikel 73

Artikel 73a

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 78

Artikel 78a [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 79

Bijlage I. behorende bij artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit

Bijlage II. behorende bij het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Bijlage III [Vervallen per 01-01-2020]