Home

Besluit financiële bepalingen bodemsanering

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025

Besluit financiële bepalingen bodemsanering

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-01-2025]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 januari 2005, nr. MJZ2004133913, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 39f, tweede lid, 55b, derde lid, 76a, tweede en derde lid, 76b, 76c, eerste lid, 76d, 76e, 76g, tweede lid, 76j, eerste en tweede lid, 76n, tweede lid, 86b, 87a, derde lid, en 87b, tweede lid, van de Wet bodembescherming;

De Raad van State gehoord (advies van 29 maart 2005, nr. W08.05.0006/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 december 2005, nr. DJZ 2005210938, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 1a

Dit besluit berust na het tijdstip van inwerkingtreding van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet mede op de artikelen 4 en 5 van de Kaderwet subsidies I en M en op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Aanvullingswet bodem.

Hoofdstuk 2. [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 7a [Vervallen per 01-07-2017]

Hoofdstuk 3. Verstrekken subsidies aan derden

§ 1. Algemeen

Artikel 8

§ 2. Subsidieverlening

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

§ 3. Subsidievaststelling

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

§ 4. Voorschot

Artikel 24

§ 5. Betaling

Artikel 25

Hoofdstuk 4. Verdeling van de rijksbijdrage

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 29 [Vervallen per 01-07-2017]

Hoofdstuk 5. Collectieve saneringen

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 37a

Hoofdstuk 6. Financiële zekerheid

Artikel 38

Artikel 39

Hoofdstuk 7. Overige bepalingen

Artikel 40

Artikel 40a

Artikel 41

Artikel 42 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 43

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 44

Artikel 44a

Artikel 45

Artikel 46 [Vervallen per 01-07-2017]

Bijlage behorende bij artikel 40 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering

Bijlage 1. Rekenvoorbeeld

Bijlage 2. Dienstenpakket IMK Intermediair