Home

Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen

Geldig vanaf 17 december 2006
Geldig vanaf 17 december 2006

Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 17-12-2006]
[Regeling ingetrokken per 14-12-2012]

Aanhef

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. de wet: de Wet bodembescherming;

  2. het Besluit: Besluit financiële bepalingen bodemsanering;

  3. bevoegd gezag bodemsanering: de colleges van gedeputeerde staten, dan wel de daarmee gelijkgestelde bestuursorganen op grond van artikel 88 van de wet.

Artikel 2

Aan het bevoegd gezag bodemsanering worden de taken en bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, overgedragen die de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft op grond van hoofdstuk 3 en de artikelen 40 en 40a van het Besluit, met dien verstande dat deze bevoegdheid niet geldt voor het stellen van nadere regels bij ministeriële regeling.

Artikel 3

Bij de uitvoering van de taken en bevoegdheden zoals genoemd in artikel 2 zijn hoofdstuk 3 en de artikelen 40 en 40a van het Besluit van toepassing.

Artikel 4

Artikel 5