Home

Regeling beoordeling reinigbaarheid grond

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Regeling beoordeling reinigbaarheid grond

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

§ 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. aanvraag: een aanvraag van een verklaring;

 2. bijlage 1, 2, 3, en 4: de bij deze regeling behorende bijlage 1, 2, 3 onderscheidenlijk 4;

 3. BRL SIKB 7500: certificatierichtlijn die is aangewezen bij categorie 5 in bijlage C behorende bij de Regeling bodemkwaliteit;

 4. immobilisatie: het zodanig wijzigen van de fysische of chemische eigenschappen van een afvalstof, dat de kans op verspreiding van milieuverontreinigende stoffen door uitloging, erosie of verstuiving wordt verminderd zonder gebruik te maken van hitte;

 5. Minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

 6. SIKB-protocol 7510: onderdeel SIKB-protocol 7510 dat is aangewezen bij categorie 5 in bijlage C behorende bij de Regeling bodemkwaliteit;

 7. verklaring: een verklaring als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

 8. SIKB-protocol 1001: onderdeel SIKB-protocol 1001 dat is aangewezen bij categorie 9 in bijlage C behorende bij de Regeling bodemkwaliteit;

 9. NEN 5707: NEN 5707, Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, augustus 2015, met correctieblad van augustus 2016 en correctieblad C2:2017;

 10. NEN 5897: NEN 5897, Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopaval en recyclinggranulaat, augustus 2015, met correctieblad van augustus 2016 en correctieblad C2:2017;

 11. NEN 5898: NEN 5898, Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat, augustus 2015, met correctieblad van augustus 2016.

Artikel 2

§ 2. Waarden

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 8

§ 3. De beoordeling van de reinigbaarheid en immobiliseerbaarheid van verontreinigde grond

Artikel 9

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 13

§ 4. De beoordeling van de reinigbaarheid van residu dat is vrijgekomen bij de procesmatige reiniging van partijen verontreinigde grond waaruit naar verwachting niet-reinigbaar te storten residu zal ontstaan

Artikel 14

Artikel 15

§ 5. [Vervallen per 01-10-2013]

Artikel 16 [Vervallen per 01-10-2013]

Hoofdstuk 2. De beoordeling van verontreinigde grond in het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

§ 1. De aanvraag van een verklaring

Artikel 17

§ 2. Bepalingen met betrekking tot het onderzoek van verontreinigde grond

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

§ 3. Bepalingen met betrekking tot het onderzoek van grond waarvan is gebleken dat zij is verontreinigd met asbest

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

§ 4. Bepalingen met betrekking tot de aanvraag van een verklaring voor residu dat is vrijgekomen bij de procesmatige reiniging van partijen verontreinigde grond waaruit naar verwachting niet-reinigbaar te storten residu zal ontstaan

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

§ 5. Bepalingen met betrekking tot een verklaring voor residu dat is vrijgekomen bij de procesmatige reiniging van partijen verontreinigde grond waaruit naar verwachting niet-reinigbaar te storten residu zal ontstaan

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

§ 6. De reikwijdte en geldigheid van een verklaring

Artikel 36

Artikel 37

§ 7. Het wijzigen en intrekken van een verklaring

Artikel 38

Artikel 39

§ 8. De beslistermijn

Artikel 40

Hoofdstuk 3. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 43

Artikel 43a

Artikel 43b [Vervallen per 30-11-2018]

Artikel 44

Artikel 45

Bijlage 1 [Vervallen per 01-07-2009]

Bijlage 2A [Vervallen per 01-07-2009]

Bijlage 2B [Vervallen per 01-07-2009]

Bijlage 2C [Vervallen per 01-07-2009]

Bijlage 2D [Vervallen per 01-07-2009]

Bijlage 3 [Vervallen per 01-07-2009]

Bijlage 4 [Vervallen per 01-01-2024]