Home

Wet toezicht financiële verslaggeving

Geldig vanaf 30 december 2023
Geldig vanaf 30 december 2023

Wet toezicht financiële verslaggeving

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-12-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat een verbetering van het toezicht op de naleving en de handhaving van de voorschriften voor de financiële verslaggeving van effectenuitgevende instellingen gewenst is;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Definities en reikwijdte

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt – voor zover niet anders is bepaald – verstaan onder:

 1. Autoriteit Financiële Markten: de Stichting Autoriteit Financiële Markten;

 2. effectenuitgevende instelling: uitgevende instelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waarvan Nederland de lidstaat van herkomst is als bedoeld in artikel 5:25a, eerste lid, onderdeel c, van die wet:

  1. 1°.

   met statutaire zetel in Nederland waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, of de handel op een met een gereglementeerde markt vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, die gelegen is of functioneert in een staat die niet een lidstaat is van de Europese Unie;

  2. 2°.

   Met statutaire zetel in een andere lidstaat of een staat die geen lidstaat is waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

 3. IAS-verordening: verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (PbEG L 243);

 4. financiële verslaggeving:

  1. 1°.

   de vastgestelde jaarrekening, bedoeld in artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

  2. 2°.

   het bestuursverslag, bedoeld in artikel 391 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

  3. 3°.

   de gegevens die op grond van artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan de jaarrekening en het bestuursverslag worden toegevoegd;

  4. 4°.

   indien de effectenuitgevende instelling zetel heeft in een andere lidstaat, de overeenkomstig artikel 5:25c, eerste en vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht algemeen verkrijgbaar gestelde en opgestelde jaarrekening en het overeenkomstig artikel 5:25c, eerste en vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht algemeen verkrijgbaar gestelde en opgestelde bestuursverslag;

  5. 5°.

   indien de effectenuitgevende instelling zetel heeft in een staat die geen lidstaat is, de overeenkomstig artikel 5:25c, eerste en vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht algemeen verkrijgbaar gestelde jaarrekening en bestuursverslag dan wel de op grond van artikel 5:25c, eerste lid, jo. artikel 5:25v, eerste lid, algemeen verkrijgbaar gestelde jaarlijkse financiële verslaggeving;

  6. 6°.

   de algemeen verkrijgbaar gestelde verklaringen inzake de jaarrekening en het bestuursverslag, bedoeld in artikel 5:25c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op het financieel toezicht; en

  7. 7°.

   de algemeen verkrijgbaar gestelde halfjaarrekening, het algemeen verkrijgbaar gestelde halfjaarlijks bestuursverslag en de algemeen verkrijgbaar gestelde verklaringen, bedoeld in artikel 5:25d van de Wet op het financieel toezicht dan wel de op grond van artikel 5:25d, eerste lid jo. artikel 5:25v, eerste lid algemeen verkrijgbaar gestelde halfjaarlijkse financiële verslaggeving;

  8. 8°.

   het opgemaakte jaarlijkse verslag over betalingen aan overheden, bedoeld in artikel 5:25e van de Wet op het financieel toezicht of genoemd in de desbetreffende algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 391a, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;

  9. 9°.

   het door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, gecontroleerde jaarlijkse bezoldigingsverslag, bedoeld in artikel 135b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 5. Onze Minister: Onze Minister van Financiën.

Artikel 1a

1.

Deze wet is niet van toepassing op effectenuitgevende instellingen die uitsluitend obligaties of effecten zonder aandelenkarakter als bedoeld in artikel 5:1, onderdeel e, van de Wet op het financieel toezicht uitgeven en waarvan de nominale waarde per eenheid ten minste € 100.000 bedraagt of de tegenwaarde daarvan, op de datum van uitgifte, in een andere munteenheid.

2.

Deze wet is niet van toepassing op effectenuitgevende instellingen met zetel in een door Onze Minster aangewezen staat die geen lidstaat is en die op grond van artikel 5:25v van de Wet op het financieel toezicht hun financiële verslaggeving opmaken overeenkomstig de in die staat geldende wettelijke voorschriften met betrekking tot financiële verslaggeving. Onze Minister kan een staat uitsluitend aanwijzen indien het in die staat uitgeoefende toezicht op de naleving van de in de vorige volzin bedoelde wettelijke voorschriften voldoende waarborgen biedt ter bescherming van de belangen die deze wet beoogt te beschermen.

3.

In afwijking van het eerste lid is deze wet niet van toepassing op effectenuitgevende instellingen die uitsluitend obligaties of effecten zonder aandelenkarakter uitgeven die tot de handel op een gereglementeerde markt in de Europese Unie zijn toegelaten en waarvan de nominale waarde per eenheid ten minste € 50 000 bedraagt of de tegenwaarde daarvan, op de datum van uitgifte, in een andere munteenheid, en die al voor 31 december 2010 tot de handel op een gereglementeerde markt in de Europese Unie zijn toegelaten, zulks voor de looptijd van deze obligaties of effecten zonder aandelenkarakter.

Hoofdstuk 2. Toezicht op de naleving van financiële verslaggevingsvoorschriften

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Hoofdstuk 3. Het register

Artikel 5

Hoofdstuk 4. Uitwisseling van gegevens en samenwerking

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 5. Rekening en verantwoording van de autoriteit financiële markten

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 15

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 20

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 6. Wijziging van andere wetten

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 30

Artikel 30a

Artikel 31

Artikel 32