Home

Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Geldig van 23 maart 2023 tot 1 juli 2024
Geldig van 23 maart 2023 tot 1 juli 2024

Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 23-03-2023 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij, Beatrix bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 12 juli 2006, nr. FM 2006-01703 M;

Gelet op de artikelen 1:102, eerste lid, 2:5, tweede lid, 2:6, tweede lid, 2:7, tweede lid, 2:9, eerste lid, 2:12, derde lid, 2:13, tweede lid, 2:17, tweede lid, 2:21, derde lid, 2:22, tweede lid, 2:31, tweede lid, 2:32, tweede lid, 2:33, tweede lid, 2:36, derde lid, 2:37, tweede lid, 2:39, eerste lid, 2:41, tweede lid, 2:42, tweede lid, 2:43, tweede lid, 2:45, tweede lid, 2:46, tweede lid, 2:49, tweede lid, 2:50, tweede lid, 2:51, tweede lid, 2:53, eerste lid, 2:58, tweede lid, 2:63, tweede lid, 2:67, tweede en vierde lid, 2:68, derde lid, 2:69, tweede lid, 2:78, tweede lid, 2:81, vierde lid, 2:83, tweede lid, 2:89, tweede lid, 2:94, tweede lid, 2:99, derde lid, 2:105, vijfde lid, 2:107, tweede lid, 2:108, tweede lid, 2:110, tweede lid 2:111, tweede lid, 2:112, tweede lid, 2:115, tweede lid, 2:118, tweede lid, 2:120, tweede lid, 2:121, tweede lid, 2:122, tweede lid, 2:127, tweede lid en 2:130, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht en de richtlijnen nr. 73/239/EEG, 85/611/EEG, 88/357/EEG, 91/674/EEG, 92/49/EEG, 93/6/EEG, 93/22/EEG, 2000/12/EG, 2000/46/EG, 2002/83/EG en 2002/92/EG;

De Raad van State gehoord (advies van 17 augustus 2006, no. W06.06.0335);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 9 oktober 2006, FM 2006-1822 U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

§ 1.1. Definitie

Artikel 1

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • nauwe banden: situatie waarin twee of meer natuurlijke of rechtspersonen verbonden zijn door:

  1. 1°.

   een deelneming, dat wil zeggen het rechtstreeks of door middel van een zeggenschapsband houden van ten minste 20 procent van de stemrechten of het kapitaal van een rechtspersoon;

  2. 2°.

   een zeggenschapsband, dat wil zeggen de band die bestaat tussen een moederonderneming en een dochteronderneming in alle gevallen zoals bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de richtlijn geconsolideerde jaarrekening, of een band van dezelfde aard tussen een natuurlijke of rechtspersoon en een andere rechtspersoon: een dochteronderneming van een dochteronderneming wordt ook beschouwd als een dochteronderneming van de moederonderneming die aan het hoofd van de onderneming staat;

 • wet: Wet op het financieel toezicht.

§ 1.2. Procedures

Artikel 1a

Artikel 2

Artikel 3

Hoofdstuk 2. Toegang tot de Nederlandse financiële markten

§ 2.0a. Uitoefenen van bedrijf van afwikkelonderneming

Artikel 3.0a

Artikel 3.0b

Artikel 3.0c

Artikel 3.0d

§ 2.0. Uitoefenen van bedrijf van betaaldienstverlener of elektronischgeldinstelling

Artikel 3a

Artikel 3b

§ 2.1a. Uitoefenen van het bedrijf van bewaarder

Artikel 3c

§ 2.1. Uitoefenen van bedrijf van clearinginstelling

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

§ 2.2. Uitoefenen van een bedrijf van bank

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

§ 2.2a. Uitoefenen van bedrijf van herverzekeraar

Artikel 11a

Artikel 11b

Artikel 11c

Artikel 11d

Artikel 11e

§ 2.3. Uitoefenen van bedrijf van levensverzekeraar en schadeverzekeraar

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

§ 2.4. Uitoefenen van het bedrijf van verzekeraar met beperkte risico-omvang

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

§ 2.4a. Uitoefenen van bedrijf van entiteit voor risico-acceptatie

Artikel 31a

Artikel 31b

Artikel 31c

Artikel 31d

Artikel 31e

§ 2.4b. Uitoefenen van bedrijf van premiepensioeninstelling

Artikel 31f

Artikel 31g

Artikel 31h

§ 2.4c. Uitoefenen van bedrijf van wisselinstelling

Artikel 31i

Artikel 31j

Artikel 31k

§ 2.4d. Uitoefenen van bedrijf van kredietunie

Artikel 31l

§ 2.5. Aanbieden van beleggingsobjecten

Artikel 32

§ 2.6. Aanbieden van krediet

Artikel 33

§ 2.7. Beheren van beleggingsinstellingen en het aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen

Artikel 34

Artikel 34a

§ 2.7a. Beheren van icbe’s en aanbieden van rechten van deelneming in icbe’s

Artikel 35

Artikel 35a [Vervallen per 22-07-2013]

§ 2.8. Adviseren

Artikel 36

§ 2.9. Bemiddelen

Artikel 37

Artikel 38

§ 2.10. Herverzekeringsbemiddelen

Artikel 39

§ 2.11. Optreden als gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent

Artikel 40

§ 2.12. Verlenen van beleggingsdiensten en verrichten van beleggingsactiviteiten

Artikel 41

Artikel 41.0a

Artikel 41a

§ 2.12a. [Vervallen per 03-09-2022]

Artikel 41b [Vervallen per 03-09-2022]

§ 2.13. Overige bepalingen

Artikel 42

Hoofdstuk 3. Toegang tot de buitenlandse financiële markten

§ 3.0a. Uitoefenen van bedrijf van afwikkelonderneming

Artikel 42.0a

§ 3.0. Uitoefenen van bedrijf van betaaldienstverlener of elektronischgeldinstelling

Artikel 42a

Artikel 42b

§ 3.1. Uitoefenen van bedrijf van clearinginstelling

Artikel 43

§ 3.2. Uitoefenen van bedrijf van bank en financiële instelling

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

§ 3.3. Uitoefenen van bedrijf van levensverzekeraars en schadeverzekeraars

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

§ 3.4. Uitoefenen van bedrijf van verzekeraar met beperkte risico-omvang

Artikel 55

Artikel 56

§ 3.4a. Beheren van beleggingsinstellingen en aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen

Artikel 56a

Artikel 56b

Artikel 56c

Artikel 56d

Artikel 56e [Nog niet in werking]

§ 3.5. Aanbieden van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten

Artikel 57

Artikel 57a

Artikel 57b

§ 3.5a. Bemiddelen

Artikel 57c

Artikel 57d

Artikel 57e

§ 3.6. Verlenen van beleggingsdiensten en verrichten van beleggingsactiviteiten

Artikel 58

Artikel 59

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 60

Artikel 61

Bijlage