Home

Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 27 juni 2006, nr. FM 2006-01568;

Gelet op de richtlijn nr. 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 mei 1994 inzake de depositogarantiestelsels (PbEG L135), de richtlijn nr. 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels (PbEG L84) en de artikelen 3:116, 3:132, tweede lid, 3:136, derde lid, 3:156, tiende lid, 3:259, derde en vierde lid, en 3:266, vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

De Raad van State gehoord, advies van 17 augustus 2006, nr. W06.06.0258/IV;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 9 oktober 2006 nr. FM 2006-01983;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. gedelegeerde verordening bijdragen afwikkelingsfonds: gedelegeerde verordening (EU) 2015/63 van de Commissie van 21 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van wat de vooraf te betalen bijdragen aan afwikkelingsfinancieringsregelingen betreft (PbEU 2015, L 11);

  2. groep banken of groep financiële ondernemingen: twee of meer banken onderscheidenlijk financiële ondernemingen die met elkaar zijn verbonden in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur;

  3. wet: Wet op het financieel toezicht.

Hoofdstuk 2. Portefeuilleoverdracht, fusies en splitsingen

Bepaling ter uitvoering van artikel 3:116 van de wet

Artikel 2

Hoofdstuk 2a. Kapitaalopslag

Bepalingen ter uitvoering van artikel 3:132, derde lid, van de wet

Artikel 2a

Hoofdstuk 3. Herstelplan

Bepalingen ter uitvoering van artikel 3:135, tweede lid, van de wet

Artikel 3

Artikel 3a

Hoofdstuk 4. Financieel kortetermijnplan

Bepalingen ter uitvoering van artikel 3:136, tweede lid, van de wet

Artikel 4

Artikel 4a

Hoofdstuk 5. Afwikkelingsplannen voor verzekeraars

Bepalingen ter uitvoering van artikel 3A:81, zesde lid, van de wet

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2019]

Hoofdstuk 5a. Afwikkeling

§ 5a.1. Overbruggingsinstellingen en entiteiten voor activa- en passivabeheer

Artikel 7a

Artikel 7b

Artikel 7c

Artikel 7d

Artikel 7e

Artikel 7f

§ 5a.2. Het Afwikkelingsfonds

Artikel 7g

Artikel 7h

Artikel 7i

§ 5a.3. Gebruik van persoonsgegevens

Artikel 7j

§ 5.4. Waarderingsgrondslagen

Artikel 7ja

Artikel 7jb

Artikel 7jc

§ 5.5. Financiering van afwikkeling van een verzekeraar

Artikel 7jd

Hoofdstuk 6. Beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel

Bepalingen ter uitvoering van artikel 3:259, derde en vierde lid , en 3:266, vijfde lid, van de wet

§ 6.1. Algemeen

Artikel 7k

§ 6.2. Beleggerscompensatiestelsel

Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17

§ 6.3. Procedure uitkering beleggerscompensatiestelsel

Artikel 18 [Vervallen per 26-11-2015]
Artikel 19 [Vervallen per 26-11-2015]
Artikel 20 [Vervallen per 26-11-2015]
Artikel 21 [Vervallen per 26-11-2015]
Artikel 22 [Vervallen per 26-11-2015]
Artikel 23 [Vervallen per 26-11-2015]
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29

§ 6.4. Depositogarantiestelsel

Artikel 29.01
Artikel 29.02
Artikel 29.03
Artikel 29.04
Artikel 29.05
Artikel 29.06
Artikel 29.07
Artikel 29.08 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 29.09

§ 6.5. Het Depositogarantiefonds

Artikel 29.10
Artikel 29.11
Artikel 29.12
Artikel 29.13
Artikel 29.14
Artikel 29.14a
Artikel 29.15
Artikel 29.16
Artikel 29.17
Artikel 29.18
Artikel 29.19
Artikel 29.20

§ 6.6. Deelname aan de Nederlandse vangnetregeling door een bank, beleggingsonderneming of financiële instelling met zetel in een andere lidstaat ter aanvulling van de dekking van de vangnetregeling in de andere lidstaat

Artikel 29a
Artikel 29b
Artikel 29c
Artikel 29d
Artikel 29e
Artikel 29f
Artikel 29g
Artikel 29h
Artikel 29i
Artikel 29j

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Bijlage A. behorende bij artikel 9

Bijlage B. behorend bij de artikelen 29.12, derde en vierde lid

Bijlage C. behorend bij artikel 29.12, vierde lid

Bijlage D. behorend bij artikel 29.14, derde lid