Home

Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft

Geldig vanaf 10 februari 2021
Geldig vanaf 10 februari 2021

Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-02-2021]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 27 juni 2006, nr. FM 2006-01503 M;

Gelet op richtlijn nr. 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2003 L 35), richtlijn nr. 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (PbEG L 126) en Richtlijn nr. 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 1998 betreffende het aanvullende toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep (PbEG L 330) en de artikelen 3:270, tweede lid, 3:280, vierde lid, 3:284, derde lid, 3:285, 3:286 en 3:296 tot en met 3:299 van de Wet op het financieel toezicht;

De Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2006, nr. W06.06.0260/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 9 oktober 2006, nr. FM 2006-01859U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 2

De in dit besluit bedoelde financiële ondernemingen passen de in dit besluit beschreven methoden consistent toe.

Artikel 2a

Hoofdstuk 2. Geconsolideerd toezicht op banken, beleggingsondernemingen, financiële holdings en gemengde financiële holdings

Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 3:280, vierde lid , 3:280b, derde lid en 3:280c, tweede lid, van de wet

Artikel 3 [Vervallen per 10-02-2021]

Artikel 4

Artikel 4.01

Artikel 4.02

Hoofdstuk 2a. Aanvullend toezicht op Nederlandse verzekeraars in een verzekeringsrichtlijngroep

Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 3:288a, eerste en tweede lid , 3:288b, derde lid , 3:288e, tweede lid , en 3:288f, tweede lid, van de wet

Afdeling 2a.1. Algemene bepalingen

Artikel 4a

Afdeling 2a.2. Financiële positie

Artikel 4b

Afdeling 2a.3. Kapitaalopslag en andere maatregelen

Artikel 4c
Artikel 4ca
Artikel 4d

Afdeling 2a.4. Groepen met gecentraliseerd risicobeheer

Artikel 4e

Afdeling 2a.5. Rapportages

Artikel 4f

Hoofdstuk 3. Aanvullend toezicht op verzekeraars met beperkte risico-omvang in een richtlijngroep

Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 3:281a, derde lid , en 3:281b, eerste lid, van de wet

Afdeling 3.1. Intragroepsovereenkomsten en -posities

Artikel 5

Afdeling 3.2. Aangepaste solvabiliteit

Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 14 [Vervallen per 01-09-2008]
Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 17 [Vervallen per 01-09-2008]
Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2016]

Hoofdstuk 4. Financiële conglomeraten

Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 3:296 tot en met 3:298 van de wet

Afdeling 4.1. Aanvullende kapitaaltoereikendheid

Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25

Afdeling 4.2. Risicoconcentratie, intragroepsovereenkomsten en -posities en risicobeheer- en internecontroleprocedures

Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2014]

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 29

Artikel 30

Bijlage A. bij artikel 20

Bijlage B. bij artikel 23, tweede lid